Smlouva o zápůjčce

TATO SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi:

COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193829, (dále jen „Věřitel”). Kontaktní údaje: tel. 226 219 946, e-mail info@coolcredit.cz, www.coolcredit.cz

a

, bytem ●, r. č. ●, (dále jen „Klient”), tel. ●, e-mail ●, doručovací adresa ●

(Věřitel a Klient společně dále jen „Smluvní strany“)

I.

1.1 Věřitel se tímto zavazuje, že poskytne Klientovi bezúčelovou a bezhotovostní Zápůjčku v celkové výši ●,- Kč (dále jen „Zápůjčka“), a Klient se peněžní částku odpovídající výši Zápůjčky zavazuje Věřiteli vrátit společně s poplatkem dle podmínek stanovených v této Smlouvě, a to bezhotovostním převodem na účet Věřitele sdělený za tímto účelem Klientovi.

1.2 Peněžní částka odpovídající výši Zápůjčky bude Věřitelem poskytnuta převodem na bankovní účet Klienta číslo ●, a to nejpozději do ● dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

1.3 Klient se zavazuje uhradit Věřiteli poplatek za poskytnutí Zápůjčky ve výši ●,- Kč (dále jen „Poplatek“). Zápůjční úroková sazba činí 0 %.

1.4 Klient se zavazuje vrátit Věřiteli Zápůjčku společně s Poplatkem nejpozději do ● 2016. Zároveň platí, že pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy v důsledku odstoupení ze strany Klienta a/nebo předčasnému splacení Zápůjčky, splatnost Poplatku se stanoví jako den předcházející doručení písemného odstoupení Klienta od Smlouvy Věřiteli nebo předčasnému splacení Zápůjčky (dle toho, co je relevantní).

1.5 Za předpokladu, že Klient vyčerpá Zápůjčku okamžitě v plné výši a tuto splatí do ● dnů společně s Poplatkem, činí Roční procentní sazba nákladů ● % a celková částka splatná Klientem tak činí ● Kč.

II.

2.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. (dále jen „VOP“) a Sazebník. Podpisem této Smlouvy Klient stvrzuje, že se s VOP a Sazebníkem seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

2.2 Klient je oprávněn Zápůjčku dle Smlouvy zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy. Pro případ předčasného splacení Zápůjčky má Věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Zápůjčky Klientem, které budou určeny jako skutečně vynaložené náklady, které jsou zároveň objektivně odůvodněné.

2.3 Okamžikem prodlení Klienta se splacením Zápůjčky (i jakékoliv její části) veškeré doposud vyúčtované poplatky přirůstají k jistině Zápůjčky a stávají se součástí jistiny Zápůjčky. Klient je povinen Věřitele písemně informovat o tom, že mu hrozí prodlení se splacením Zápůjčky, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že nebude schopen uhradit Zápůjčku a Poplatek řádně a včas. Pokud Klient poruší tuto informační povinnost dle předchozí věty, je Věřitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15 % Zápůjčky a Poplatku. V případě prodlení Klienta s plněním jeho závazků dle této Smlouvy se Klient zavazuje uhradit Věřiteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále zákonný úrok z prodlení, a to ve výši určené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., který ke dni uzavření této Smlouvy činí ● % z dlužné částky ročně. Klient je současně povinen v případě prodlení nahradit účelně vynaložené náklady, které vznikly Věřiteli v souvislosti s prodlením Klienta, a to:

Druh úkonu: Výše nákladu Věřitele, který je věřitel oprávněn požadovat:
písemná (listinná) upomínka/výzva k úhradě 500,- Kč/výzva (maximální počet výzev 5)
emailová upomínka/výzva k úhradě 100,- Kč/výzva (maximální počet výzev 5)
telefonická upomínka/výzva k úhradě 50,- Kč/výzva (maximální počet výzev 7)
SMS upomínka/výzva k úhradě 30,- Kč/výzva (maximální počet výzev 7)
příprava dohody o splátkovém kalendáři 1.000,- Kč
předání spisu Klienta internímu oddělení vymáhání pohledávek 500,- Kč
předání spisu Klienta inkasní agentuře 750,- Kč

V případě prodlení se splacením Zápůjčky (i jakékoliv její části) a následné změně splatnosti v souladu s článkem IV. VOP se veškeré přirostlé úroky z prodlení od původního dne splatnosti až do okamžiku schválení Žádosti o prodloužení splatnosti stávají k okamžiku schválení příslušné žádosti součástí jistiny Zápůjčky.

2.4 Klient je oprávněn doručit Věřiteli Žádost o prodloužení splatnosti způsobem stanoveným ve VOP. Poplatek za prodloužení splatnosti o sedm (7) dnů činí 15 % ze Zápůjčky, v případě prodloužení splatnosti o patnáct (15) dnů činí 25 % ze Zápůjčky, v případě prodloužení splatnosti o třicet (30) dnů činí 32,5 % ze Zápůjčky.

2.5 Klient je oprávněn na základě písemné žádosti kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy obdržet od Věřitele bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny Zápůjčky, Poplatku a veškeré dodatečné náklady).

2.6 Klient má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od okamžiku uzavření, a to písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu Věřitele. V případě odstoupení Klienta je Klient povinen splatit načerpanou jistinu Zápůjčky. Odstoupení Klienta od Smlouvy je účinné v okamžiku doručení písemného odstoupení od Smlouvy Věřiteli a připsání načerpané jistiny Zápůjčky na účet Věřitele. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení článku 1.4 výše.

2.7 Klient pověřuje Věřitele, aby započal s plněním dle této Smlouvy dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od této Smlouvy ve smyslu odst. 2.6.

2.8. Věřitel má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

2.8.1. Klient je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle Smlouvy o více než čtrnáct dní.

2.8.2. Jakékoliv údaje poskytnuté Věřiteli Klientem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo zavádějící.

2.8.3. Pokud vůči Klientovi vyvstanou nároky třetích stran, které by mohly, dle názoru Věřitele, ohrozit schopnost Klienta plnit jeho závazky ze Smlouvy.

2.8.4. U kteréhokoliv soudu bude vůči Klientovi zahájeno insolvenční řízení.

2.9. V případě odstoupení Věřitele od Smlouvy se veškeré částky dlužné Klientem Věřiteli dle této Smlouvy stávají okamžitě splatnými a stávají se součástí nesplacené jistiny Zápůjčky.

2.10 Pro vyloučení veškerých pochybností Klient prohlašuje, že se seznámil s obsahem ustanovení této Smlouvy, jakožto i obsahem VOP a že porozuměl jejich obsahu, zejména ustanovením článku 2.11, článku 2.12, článku 3.3., článku 3.4.2, včetně pododstavců 3.4.2.1. až 3.4.2.7 a článku 5.7, a že žádné z těchto ustanovení pro něj není překvapivé.

2.11 Klient je oprávněn Zápůjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy.

2.12 Dozor nad dodržováním povinností Věřitele vykonává Česká národní banka.

2.13 K rozhodování sporu vzniklého ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušný kromě soudu též finanční arbitr. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. Klient je oprávněn, ale nikoliv povinen, předložit jakýkoliv spor ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní k řešení finančnímu arbitrovi. Adresa k podání návrhu na zahájení řízení u finančního arbitra: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

[PODPISOVÉ POLE KLIENT]                                      [PODPISOVÉ POLE VĚŘITEL]