Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů

Tyto Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o., (dále jen „Registrační podmínky“) tvoří závazná pravidla, s nimiž návštěvník webových stránek www.coolcredit.cz souhlasí a bere na vědomí jejich závaznost. Dodržení postupu stanoveného v Registračních podmínkách je nezbytným předpokladem řádného dokončení Registrace.

I. Definice základních pojmů

Pojmy uvedené v Registračních podmínkách velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

1.1. Autorizace znamená vyplnění šestnáctimístného čísla Platební karty, data expirace Platební karty, CVC/CVV kódu a údajů pro 3-D Secure ověření k této Platební kartě ze strany Zájemce na platební bráně poskytovatele platebních služeb; Zájemce tímto po podpisu návrhu na uzavření Smlouvy autorizuje platbu 1 Kč nebo 0,1 EUR a zároveň autorizuje opakované platby ve prospěch Společnosti na základě Smlouvy a v souladu s VOP bez další nutnosti zadávat informace týkající se Platební karty.

1.2. Dokumentace znamená prostou kopii (i) občanského průkazu Zájemce; (ii) jiného identifikačního dokladu Zájemce; (iii) výpisu z Účtu Zájemce ne staršího tří měsíců, (iv) smlouvy o vedení Účtu Zájemce a (v) dalších dokumentů vyžádaných Společností za účelem ověření údajů uvedených Zájemcem při registraci a posouzení úvěruschopnosti Zájemce.

1.3. Osobní údaje znamená: a) identifikační osobní údaje Zájemce (tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo Účtu Zájemce, emailová adresa, telefonní číslo apod.), b) osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi Zájemcem a Společností došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy, c) údaje vypovídající o majetkových poměrech Zájemce poskytnutých při Registraci a na jejím základě, d) osobní údaje vypovídající o finančních závazcích Zájemce, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči Společnosti v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků ze strany Zájemce, e) všechny údaje o všech úvěrech a zápůjčkách poskytnutých Zájemci, údaje o dluzích, jež má Zájemce vůči Společnosti z poskytnutých úvěrů a zápůjček, údaje o splácení závazků Zájemce z poskytnutých úvěrů a zápůjček a údaje o bonitě a důvěryhodnosti Zájemce z hlediska splácení jeho závazků, a to včetně údajů získaných Společností v průběhu jednání o uzavření těchto obchodů, f) případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě Zájemce, důvěryhodnosti a platební morálce a které sdělil Společnosti nebo které Společnost získala v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy.

1.4. Registrace znamená proces řádného vyplnění veškerých údajů požadovaných Zájemcem v registračním formuláři na Stránkách Společnosti.

1.5. Smlouva znamená smlouvu o zápůjčce, která má být uzavřena mezi Zájemcem a Společností po provedení Registrace a akceptace návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Společnosti.

1.6. Společnost znamená společnost COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 193829.

1.7. Stránky Společnosti znamená internetové stránky Společnosti na adrese www.coolcredit.cz.

1.8. Účet Společnosti znamená bankovní účet Společnosti sdělený Zájemci v rámci Registrace.

1.9. Účet Zájemce znamená bankovní účet Zájemce.

1.10. Uživatelský profil znamená uživatelský účet Zájemce vedený Společností a obsahující veškeré informace zadané Zájemcem a/nebo zveřejněné ve vztahu k Zájemci Společností v souvislosti s Registrací.

1.11. Verifikační platba znamená platbu částky ve výši 1,- Kč nebo 0,1 EUR, která bude považována za poplatek za zpracování Registrace Společností, a to: (i) bankovním převodem z Účtu Zájemce na Účet Společnosti, přičemž částka bude identifikovaná příslušným variabilním symbolem ve tvaru rodného čísla Zájemce, nebo (ii) Platební kartou na základě Autorizace.

1.12. VOP znamená Všeobecné obchodní podmínky Společnosti, kterými se řídí Smlouva.

1.13. Zájemce znamená návštěvník webových stránek Společnosti, který hodlá provést a dokončit Registraci.

1.14. Zákon o ochraně osobních údajů znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Registrace

2.1. Zájemce k okamžiku Registrace prohlašuje a potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytl v rámci Registrace, jsou přesné, pravdivé a nejsou zavádějící. Zájemce bere na vědomí veškeré právní následky vyplývající z nepravdivého, nepřesného nebo zavádějícího prohlášení. V případě změny jakéhokoliv ze sdělených údajů je Zájemce povinen Společnost o této změně informovat a příslušené změny zaznamenat v Uživatelském profilu.

2.2. Zájemce dává k okamžiku Registrace výslovný souhlas Společnosti, aby jej kontaktovala na telefonním čísle sděleném v rámci Registrace. Dále dává Zájemce k okamžiku Registrace výslovný souhlas Společnosti, aby zasílala informace na e-mailovou adresu uvedenou Zájemcem v Uživatelském profilu, a aby kontaktovala zaměstnavatele Zájemce nebo jakékoliv jiné třetí osoby za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uvedených v Registraci nebo jiných údajů vztahujících se k Zájemci, které Společnost získala v souvislosti s Registrací. Zájemce souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a další komunikace se Společností ze strany Společnosti.

2.3. Zájemce je povinen předložit Společnosti Dokumentaci či jiné dokumenty věrohodně potvrzující pravdivost údajů uvedených v Registraci a souhlasí, aby Společnost tuto Dokumentaci, včetně kopie občanského průkazu, archivovala pro účely možných řízení vyvolaných na základě Smlouvy. Zájemce uděluje Společnosti souhlas k ověření pravdivosti těchto údajů, a to i u třetích osob, za použití jeho osobních údajů včetně rodného čísla.

2.4.Registrace Zájemce bude dokončena poskytnutím kopie Dokumentace Společnosti a odesláním Verifikační platby dle instrukcí sdělených v rámci Registrace.

2.5. Registraci Společnost potvrdí Zájemci zasláním SMS zprávy a e-mailové zprávy na kontaktní údaje sdělené Zájemcem v rámci Registrace.

2.6. Dokončením Registrace bude Zájemci zpřístupněn unikátní Uživatelský profil, přičemž přihlašovací údaje budou Zájemci sděleny v rámci potvrzení Registrace. Zájemce bere na vědomí, že odpovídá za zabezpečení a utajení přihlašovacích údajů.

III. Souhlas se zpracováním osobních údajů

3.1. Zájemce souhlasí s tím, aby Společnost jako správce ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Osobní údaje, a to v rozsahu Zájemcem poskytnutých informací za účelem:

3.1.1. vyřízení Registrace realizované Zájemcem prostřednictvím Stránek Společnosti;

3.1.2. jednání o uzavření Smlouvy a plnění práv a povinností z uzavřené Smlouvy;

3.1.3. posuzování bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Zájemce a předávání Osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity Zájemce;

3.1.4. ochrana důležitých zájmů účastníků Smlouvy nebo jiných dotčených osob;

3.1.5. zkvalitnění péče o klienty Společnosti;

3.1.6. oprávněné zveřejňování údajů v souladu s platnou právní úpravou;

3.1.7. uplatňování nároků ze Smlouvy vyplývajících, včetně vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených.

3.2. Dále Zájemce souhlasí s tím, aby Společnost shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Osobní údaje pro účel dalšího nabízení služeb Zájemci, zejména šíření obchodních sdělení a nabídek služeb (reklamní a marketingová činnost) a aby jej Společnost kontaktovala písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití jím poskytnutých osobních údajů, za účelem nabídky produktů a služeb. Udělení souhlasu dle tohoto odstavce nemá žádný vliv na uzavření Smlouvy. Souhlas podle tohoto článku lze odvolat písemným sdělením adresovaným Společnosti. Zájemce souhlasí s tím, aby Společnost veškeré Osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů předávala zpracovatelům v rámci Evropské unie za účelem zpracovávání. Osobní údaje budou předávány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru či zápůjčky, v souvislosti s ověřením, že Zájemce nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a má pravidelný příjem, dále v souvislosti se zjišťováním dalších informací o majetkových poměrech Zájemce a posouzením schopnosti Zájemce splácet spotřebitelský úvěr (zápůjčku) a v souvislosti s předáváním Osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity Zájemce ze strany Věřitele a těchto třetích subjektů.

3.3. Zájemce souhlasí s tím, aby Společnost kontaktovala zaměstnavatele Zájemce a dále případně jakoukoli další osobu za účelem ochrany svých majetkových práv a zjištění a potvrzení informací, které Zájemce uvedl v souvislosti s Registrací, uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy a aby Společnost v případě nutnosti, či v případě, že to bude vhodné těmto osobám sdělila veškeré informace, jež jsou jí o Zájemci známé, včetně Osobních údajů, a má právo požadovat po těchto osobách informace o Zájemci, jež jsou pro uzavření a plnění Smlouvy podstatné. V souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy o Zápůjčce Zájemce souhlasí s tím, aby Společnost požadovala informace týkající se Zájemce nebo související informace z informačních databází o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele, které evidují záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení a o potenciálních závazcích spotřebitelů.

3.4. Zájemce dále prohlašuje, že souhlas dle tohoto článku III. uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou od Registrace do (i) uplynutí doby deseti (10) let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi Zájemcem a Společností na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou nebo do (ii) konce jednání o uzavření Smlouvy, pokud tato uzavřena nebude, minimálně na dobu nutnou pro ochranu práv Společnosti.

3.5. Zájemci je známo, že není povinen poskytnout Společnosti své Osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Zájemce je také oprávněn svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat.

3.6. Zájemce prohlašuje, že byl v souladu s § 11 Zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o podmínkách zpracovávání Osobních údajů a bere na vědomí, že pokud zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zájemce nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat Společnost nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Zájemce podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

3.7. Společnost osobní údaje klientů zpracovává automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Veškerá místa, na kterých dochází ke zpracování osobních údajů Společností, jsou nahlášena jako místa zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.