×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Telco score - prohlášení
Prohlášení o ochraně osobních údajů - TelcoScore

Informace od poskytovatelů mobilní služby

Službu TelcoScore veřejně nabízí a poskytuje společnost Společnost pro informační databáze, a.s. (dále jen „SID“), IČ 26118513 se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6169. Služba TelcoScore spočívá v poskytnutí informace o bonitě a důvěryhodnosti uživatelů služeb elektronických komunikací, tedy jedná se o vytvoření určité matice, která může indikovat Vaši platební morálku, a to z pohledu toho, jak využíváte služby elektronických komunikací (viz informace níže o tom, jaká data mohou být použita pro výpočet agregované informace). Operátorem se rozumí poskytovatel služeb elektronických komunikací, který zpracovává osobní údaje o svých zákaznících a uživatelích služeb elektronických komunikací či jiných služeb, včetně údajů vznikajících v rámci poskytování služeb elektronických komunikací. Operátoři poskytující informace o platební schopnosti jsou: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681 se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336 se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, a virtuálnímu operátorovi O2 Family, s.r.o., IČO 24215554 se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 (100% dceřiná společnost O2 Czech Republic a.s.), Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001 se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 (dále jen „Operátoři“).

Vznést dotaz na Vaši bonitu a důvěryhodnost mohou pouze subjekty, které uzavřely se SID smlouvu o poskytování služby TelcoScore (dále jen „Dotazující společnost“). Jedná se zejména o společnosti, které poskytují úvěry či jiná opakující se plnění.

Dotazující společnost je oprávněna získat od Operátora/Operátorů informaci o Vaší bonitě a důvěryhodnosti (formou agregované informace) z údajů zpracovávaných Operátorem/Operátory pouze na základě Vámi uděleného souhlasu s předáním Vašeho telefonního čísla a/nebo rodného čísla Operátorovi/Operátorům.

Způsob výpočtu agregované informace závisí na tom, zda u Operátora využíváte předplacené služby, za služby platíte zpětně jako spotřebitel (včetně rodinných tarifů) nebo využíváte služby pro podnikatele (včetně firemních čísel). Tento údaj, který nazýváme typ služby, doplňuje výslednou hodnotu TelcoScore.

Agregovaná informace vyjadřuje míru Vaší bonity a důvěryhodnosti a je pouze jedním z faktorů určujících, zda s Vámi Dotazující společnost uzavře smlouvu. Sama o sobě tato agregovaná informace není určující pro rozhodnutí o uzavření či neuzavření smlouvy s Vámi.

Pro výpočet agregované informace, kterou Dotazující společnost od Operátora obdrží, mohou být použita následující data: (a) data související s druhem a způsobem užití poskytovaných služeb (např. druh tarifu, jak často voláte), (b) množství poskytovaných služeb (např. průměrně provolané minuty, počet SMS zpráv), (c) výše zakoupeného kreditu v případě předplacených služeb. Koeficient může rovněž zohlednit údaje o výši plateb za paušální služby, platební morálce a případně informaci o délce prodlení a neuhrazené částce. Údaje využívané pro výpočet koeficientů jsou údaje zpracovávané Operátorem za posledních nejvýše 12 měsíců před dnem podání dotazu Dotazující společnosti Operátorovi/Operátorům.

Jak to funguje

Nemáte zatím žádnou kreditní historii u banky (předchozí úvěr, kreditní karta)? Ale aktivně užíváte moderní telekomunikační služby a platíte za ně včas? Nebo Vám třeba zaměstnavatel svěřil služební mobil?

To může být pro banku jedno z kritérií, které může pomoci k rychlejšímu posouzení Vaší bonity a důvěryhodnosti a Vám usnadnit přístup k úvěru. Využití může být ale i třeba v případě pokud si chcete pronajmout byt a nechcete dokládat své příjmy.


SID je z pohledu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), v pozici zpracovatele ve smyslu čl. 4 odst. 8 a každý z jednotlivých Operátorů je v pozici správce ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7.

Právo na informace o zpracovávaných osobních údajích

Každý subjekt údajů má ve smyslu čl. 15 GDPR nárok na přístup ke svým osobním údajům a informacím. Můžete se nás tedy dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Plnění povinností vyplývajících z GDPR ve vztahu ke službě TelcoScore plní ve vztahu k jednotlivým subjektům údajů zpracovatel, tedy společnost SID, kterou můžete kontaktovat na info@sid.cz. SID však zpracovává jen údaje o uskutečněných dotazech. Nemůže Vám tedy poskytnout Vaše TelcoScore, které dosud nebylo předmětem dotazu.

Vedle toho máte možnost kontaktovat i jednotlivé Operátory – více informací naleznete na webových stránkách Operátorů.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v GDPR, můžete se na nás obrátit, abychom Vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. V případě, že Vám naše řešení nebude postačovat, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.