×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Telco score - souhlas
Vzor souhlasu, metodika náběru a archivace souhlasu, poučení o zpracování osobních údajů

Tazatel se zavazuje, že bude od svých potencionálních klientů souhlasy nabírat, archivovat a bude připraven je doložit a řádně uveřejnit poučení pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů, a to vše v souladu s touto Přílohou.

Vzor souhlasu:

Souhlasím s tím, aby

  1. COOL CREDIT, s.r.o., IČ 02112621 v souvislosti s mou žádostí o uzavření smlouvy předala mé telefonní číslo a/nebo rodné číslo operátorům:O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 a virtuálnímu operátorovi O2 Family, s.r.o., IČO 24215554 (100% dceřiná společnost O2 Czech Republic a.s.), T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO 64949681 a Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001;
  2. operátoři jednotlivě zpracovali mé telefonní a/nebo rodné číslo za účelem vytvoření agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací (platbách, druhu, množství, místě) vedených na mou osobu nebo z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací poskytovaných na telefonním čísle, jehož jsem uživatelem, a předali tuto agregovanou informaci spolu s typem služby COOL CREDIT, s.r.o. za účelem posouzení mé schopnosti a ochoty plnit své závazky. Prohlašuji, že telefonní číslo uvedené v žádosti je v mém výlučném osobním užívání.

Jsem si vědom/a, že souhlas mohu odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu telcoscore@coolcredit.cz.

Více informací naleznete zde.

Metodika náběru souhlasu a pravidla pro jeho archivaci:

 1. Souhlas musí být sbírán v prokazatelné podobě (listinná podoba, zpráva se zaručeným elektronickým podpisem, systém internetové samoobsluhy zajišťující dostatečným způsobem identifikaci jednající osoby, nahrávaný telefonát ve spojení s dostatečnou identifikací jednající osoby, internetové rozhraní s auditovatelným logováním identity uživatele, zejm. IP adresy apod.);
 2. Subjekt údajů musí vždy vidět či slyšet souhlas minimálně v rozsahu vzorového souhlasu.
 3. Tazatel musí být schopen souhlas prokázat po dobu čtyř let od provedení dotazu;
 4. Souhlas musí být udělen ve formě „opt-in“, tj. klient musí souhlas udělit aktivním úkonem, např. zaškrtnutím, zakliknutím („dvojklik“) a podobně; souhlas pro účel TelcoScore musí být oddělen od jakýchkoli jiných souhlasů;
 5. Souhlas udělený elektronicky musí být nabrán tak, aby bylo možné prokázat aktivní a svobodný způsob udělení souhlasu a aby bylo možné prokázat konkrétní text souhlasu.
 6. Souhlas vždy musí obsahovat identifikátor (rodné číslo, telefonní číslo), použitý v dotazu, nebo musí být neoddělitelně svázán s úkonem (např. žádost), který tento identifikátor obsahuje. Současně musí obsahovat základní identifikaci osoby (jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu bydliště) nebo být neoddělitelně svázán s dokumentem, který ji obsahuje;
 7. Pokud klient do souhlasu jakkoli zasáhne, zejména vyškrtne některé Poskytovatele nebo některé účely zpracování, souhlas se pro účely smlouvy považuje za neudělený a nelze provést dotaz;
 8. Souhlas smí být použit v přiměřené (klientem předvídatelné) časové návaznosti na své udělení.
 9. Souhlas musí být nabrán tak, aby byl platný dle platné legislativy a dále dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „GDPR“) (společně dále též jen „aplikovatelné právo“).
 10. Při předání souhlasů SIDu je Tazatel povinen předat je v podobě, která odpovídá metodice pro nabrání a archivaci souhlasu dle této Přílohy.
 11. Pokud je souhlas nabírán jako součást dokumentace, která definuje legislativní zkratku pro Tazatele, lze tuto legislativní zkratku použít.

Zásady (Poučení o) zpracování osobních údajů

Tazatel je povinen v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle souhlasu v této Příloze poučit subjekt údajů o zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu na internetových stránkách Tazatele v rozsahu:

 • totožnost a kontaktní údaje správce;
 • případně kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 • doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány;
 • existence práv podle aplikovatelného práva;
 • existence práva odvolat kdykoli souhlas a způsobu odvolání souhlasu podle aplikovatelného práva;
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu.