×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Informace trvalé přístupné spotřebiteli
Informace trvale přístupné spotřebiteli ve smyslu § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o spotřebitelském úvěru“)

Kontaktní údaje

COOL CREDIT, s.r.o.
Adresa: Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1
Telefonní číslo: 226 219 946
E-mail: info@coolcredit.cz

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit naše oprávnění k činnosti

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. je držitelem oprávnění k výkonu činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve smyslu § 9 a násl. Zákona o spotřebitelském úvěru a jako taková je vedena v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu spravovaném Českou národní bankou, který je dostupný na jejích webových stránkách (www.cnb.cz).

Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. vyřizuje stížnosti v souladu s reklamačním řádem, který je dostupný na našem webu (https://coolcredit.cz/reklamacni-rad). Vaši stížnost nám můžete podat:

 • písemně dopisem na adresu Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1, nebo
 • telefonicky prostřednictvím našeho call centra na tel. čísle 226 219 946, nebo
 • e-mailem na adresu reklamace@coolcredit.cz.

Údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

Orgánem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů týkajících se spotřebitelských úvěrů je finanční arbitr. Řízení před finančním arbitrem může být zahájeno pouze z podnětu klienta – spotřebitele.

Kontaktní údaje na finančního arbitra najdete na jím provozovaných webových stránkách: www.financniarbitr.cz.

Údaje o orgánu dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad naší činností je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, webové stránky: www.cnb.cz.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od klienta za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. poskytuje úvěry na základě poptávky spotřebitelů, přičemž žádost o úvěr lze podat prostřednictvím vyplnění formuláře umístěného na webových stránkách společnosti ( www.coolcredit.cz).

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. poskytuje úvěry pouze svéprávným fyzickým osobám starším 18 let, které mají v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt a mají trvalý zdroj příjmu.

Zájemce o úvěr je bez zbytečného odkladu po vyplnění žádosti o úvěr kontaktován odborným pracovníkem call centra, který zájemci blíže vysvětlí proces a podmínky pro získání úvěru a případně mu poskytne podporu během online procesu.

Součástí procesu žádosti o úvěr je předložení nezbytných dokumentů zájemcem o úvěr, které společnost COOL CREDIT, s.r.o. potřebuje pro vyhodnocení jeho úvěruschopnosti. Těmito dokumenty a informacemi jsou:

 • 2 poslední výplatní pásky nebo 2 poslední výpisy z běžného účtu (plyne-li trvalý zdroj příjmu žadateli o úvěr ze zaměstnaneckého poměru), nebo
 • daňové přiznání za poslední skončené účetní období nebo 2 poslední výpisy z běžného účtu (je-li žadatel o úvěr OSVČ), nebo
 • důchodový výměr nebo 1 poslední výpis z běžného účtu (pobírá-li žadatel o úvěr důchod), nebo
 • doklad o peněžité pomoci v mateřství / doklad o rodičovské dovolené nebo 1 poslední výpis z běžného účtu (je-li žadatel na mateřské nebo rodičovské dovolené),
 • informace o čistých příjmech, resp. čistých příjmech domácnosti,
 • informace o typu bydlení,
 • informace o počtu nezletilých (vyživovaných) dětí, resp. počtu členů domácnosti a počtu členů domácnosti majících příjem ze zaměstnání,
 • informace o rodinném stavu,
 • informace o výdajích, resp. výdajích domácnosti.

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. spolupracuje se společností Kontomatik UAB, se sídlem Upės 23, LT-08128 Vilnius, Litva, identifikační číslo: 304852516 („Kontomatik“), která je platební institucí podléhající dohledu Litevské banky (Lietuvos bankas) a je oprávněna poskytovat službu informování o platebním účtu. Pokud se v rámci procesu sjednání úvěru se společností COOL CREDIT, s.r.o. žadatel o úvěr rozhodne využít této možnosti a udělí společnosti Kontomatik příslušný souhlas, předá Kontomatik přímo společnosti COOL CREDIT, s.r.o. výpisy z bankovního účtu žadatele o úvěr.

Žadatel o úvěr je povinen předložit pravdivé a úplné informace a podklady potřebné pro vyhodnocení jeho úvěruschopnosti, jinak není možné jeho úvěruschopnost vyhodnotit a žádost o úvěr nebude moci být schválena.

Po předložení potřebných dokumentů a informací jsou žadateli o úvěr poskytnuty informace v rozsahu požadovaném legislativou (předsmluvní informace ve formátu Evropského standardizovaného informačního přehledu a návrh textu úvěrové smlouvy a související všeobecné obchodní podmínky) a následně je společností COOL CREDIT, s.r.o. vyhodnocena žadatelova úvěruschopnost. Pokud je vyhodnocena negativně, je o tom žadatel o úvěr neprodleně informován včetně informace o použité databázi, je-li výstup z této databáze důvodem pro zamítnutí úvěru. Je-li vyhodnocena pozitivně, je úvěrová smlouva uzavřena okamžikem, kdy je akceptace návrhu na uzavření úvěrové smlouvy ze strany společnosti COOL CREDIT, s.r.o. doručena Klientovi.

Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1 Zákona o spotřebitelském úvěru

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. neposkytuje radu ve smyslu § 85 odst. 1 Zákona o spotřebitelském úvěru.

Účel použití spotřebitelského úvěru

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. poskytuje výhradně neúčelové spotřebitelské úvěry – jinými slovy účel čerpání spotřebitelského úvěru není omezen. Jedná se však o úvěry spotřebitelské, které nejsou určeny pro financování podnikatelské činnosti.

Forma a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru

Úvěry v nabídce společnosti COOL CREDIT, s.r.o. jsou poskytovány bez nutnosti zajištění.

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. nabízí:

 • Jednosplátkové úvěry se splatností 5 – 30 dní dle volby klienta,
 • Třísplátkové úvěry se splatností 93 dní.

V obou případech může klient požádat o prodloužení doby splatnosti úvěru o dalších 7, 15 nebo 30 dní. Na prodloužení splatnosti však klient nemá nárok a záleží na společnosti COOL CREDIT, s.r.o., zda žádosti vyhoví či nikoli.

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele

Zapůjční úroková sazba spotřebitelských úvěrů poskytovaných společností COOL CREDIT, s.r.o. činí 0 %. Tato zápůjční úroková sazba je sjednána s klientem jako pevná, na celou dobu trvání úvěru, tj. po celou dobu jeho trvání zůstává neměnná.

Poskytování úvěru v cizí měně

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. neposkytuje úvěry v cizí měně ve smyslu § 3 odst. 2 písm. l) Zákona o spotřebitelském úvěru.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů

Reprezentativní příklad jednosplátkového úvěru

Reprezentativní příklad třísplátkového úvěru

Další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit

Společnost COOL CREDIT, s.r.o. může po klientovi požadovat poplatky v souvislosti s individuálními úpravami smlouvy (např. prodloužení splatnosti úvěru) nebo pokud se klient dostane do prodlení (např. za odeslané upomínky a výzvy nebo náklady třetích stran vzniklé v souvislosti s vymáháním pohledávky). Poplatky související s prodlením klienta jsou uvedené v úvěrové smlouvě.

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek

Spotřebitelské úvěry poskytované společností COOL CREDIT, s.r.o. jsou splatné:

 • jednorázovou splátkou, nebo
 • třemi splátkami,

v závislosti na typu spotřebitelského úvěru zvoleného klientem, a za předpokladu, že klient dodrží podmínky sjednané v úvěrové smlouvě, a že nepožádá o prodloužení splatnosti poskytnutého úvěru. Konkrétní informace o počtu, četnosti a výši splátky klient vždy najde ve své úvěrové smlouvě.

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěruschopnost

Klient je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěrové smlouvy. Společnost COOL CREDIT, s.r.o. má v takovém případě nárok na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které jí vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením úvěru klientem. Klient má v takovém případě nárok na snížení poplatku za poskytnutí půjčky poměrným způsobem dle doby od okamžiku předčasného splacení do sjednaného data splatnosti úvěru.

Informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem

S poskytnutím spotřebitelského úvěru společností COOL CREDIT, s.r.o., není spojena žádná povinnost uzavření smlouvy o doplňkové službě.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

Prodlení klienta s úhradou splátek poskytnutého spotřebitelského úvěru obecně vždy může vést ke zvýšení nákladů na klientově straně, zejména kvůli:

 • zákonnému úroku z prodlení,
 • smluvní pokutě za prodlení (0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení),
 • poplatkům za odeslané upomínky, výzvy a/nebo náklady pověřené inkasní agentury,

jejíchž výše je vždy uvedena v úvěrové smlouvě.

Prodlení klienta s úhradou splátek poskytnutého spotřebitelského úvěru může vést k zesplatnění pohledávek z úvěrové smlouvy, nebo případně vést k odstoupení od úvěrové smlouvy ze strany společnosti COOL CREDIT, s.r.o. a vzniku povinnosti klienta vrátit veškeré poskytnuté prostředky včetně příslušenství.

Důsledkem prodlení je také záznam o Vašem prodlení v úvěrovém registru, který může být překážkou pro poskytnutí nového úvěru (naší společností nebo jiným poskytovatelem) v budoucnu.

Klientům doporučujeme, aby před čerpáním úvěru vždy promysleli, zda jsou schopni jej splácet a pokud jej čerpají a dostanou se do potíží se splácením, aby nás neprodleně kontaktovali, abychom se spolu pokusili najít oboustranně přijatelné řešení situace.