×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Jak je to rychlé Časté dotazy Kontakt Slovník pojmů O nás

Pro podnikatele Pro mladé Na auto

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Společnost COOL CREDIT, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19382 (Společnost) je ve smyslu zákona č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Zákon OÚ) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) správcem osobních údajů.

 

2. Osobním údajem jsou veškeré informace o subjekt údajů, prostřednictvím kterých lze přímo či nepřímo identifikovat určitou fyzickou osobou je fyzická osoba, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; 


3. Osobní údaje klientů, potencionálních klientů a zájemců o poskytnutí služeb společnosti (Klient) Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává v rozsahu Klientem poskytnutých informací za účelem:


a. vyřízení registrace realizované Klientem prostřednictvím stránek Společnosti;

b. posuzování úvěruschopnosti, platební morálky a důvěryhodnosti Klientů a předávání Osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování úvěruschopnosti Klientů;

c. identifikace a autentizace klienta

d. zasílání servisních zpráv

e. Profilování pro posouzení úvěrového rizika

f. ochrana důležitých zájmů účastníků smlouvy nebo jiných dotčených osob;

g. Kontrola a prevence podvodného jednání

h. Kontrola, prevence praní špinavých peněz a financováni terorismu, embargo

i. Plnění účetních a daňových povinností 

j. jednání o uzavření smlouvy a plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy;

k. marketing 

l. zkvalitnění péče o klienty Společnosti;

m. oprávněné zveřejňování údajů v souladu s platnou právní úpravou;

n. uplatňování nároků ze Smlouvy vyplývajících, včetně vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených; 

o. sledování, analyzování a ukládání dat do databází, vytváření osobního profilu, a to i automatizovaně.

p. v případě souhlasu Klienta, resp. v případě, kdy Klient nevyjádří svůj nesouhlas, jsou osobní údaje využívány k nabízení služeb Společnosti, zejména pro tvorbu obchodních doporučení a šíření obchodních sdělení a nabídek služeb Společnosti (reklamní a marketingová činnost), a to písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. 


4. Právními důvody, na základě kterých Společnost zpracovává Osobních údaje jsou:


a. plnění z uzavřené smlouvy,

b. plnění povinností Společnosti vyplývajících z právních předpisů (viz níže),

c. ochrana oprávněných zájmů Společnosti, 

d. souhlas. 


Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů


5. Společnost, jako nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů, je povinna získat a uchovat dokumenty sloužící k hodnověrnému osvědčení řádného plnění jejich povinností stanovených tímto zákonem, a to do pod dobu minimálně 5 let.  Těmito dokumenty je zejména smlouva, záznam z jednání s klientem a údaje sloužící k posouzení úvěruschopnosti. 


6. Společnost dále povinnou osobou dle zákona 253/2008 Sb. zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v aktuálním znění a na základě tohoto zákona je povinna po zákonem stanovenou dobu uchovávat (i) identifikační údaje a (ii) údaje a podklady získané za účelem identifikace a kontroly svých klientů, bez ohledu na skutečnost, zda daná smlouva je stále účinná, resp. zda klient splatil svůj dluh. 

Ochrana oprávněných zájmů Společnosti 


7. Společnost uchovává Osobní údaje (zejména v případě, kdy nedošlo k uzavření smlouvy), též z důvodu ochrany svých oprávněných zájmů, pro případ potencionálního soudního sporu. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě tohoto právního důvodu jsou archivovány po dobu trvání objektivní promlčecí lhůty. 


8. Zpracovávané údaje 

Společnost zpracovává pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí kvalitních služeb pro své klienty, za současného dodržení zákonných povinností a chránil oprávněné zájmy klientů i své zájmy. Údaje jsou shromažďovány zejména o klientech, kterým byla poskytnuta služba, o potencionálních klientech, kteří se o služby Společnosti zajímají, nebo kteří byli s nabídkou služeb oslovená. 

Společnost zpracovává základní identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje nezbytné k posouzení úvěruschopnosti a ke splnění dalších zákonných podmínek, údaje o tom, jaké služby a jakým způsobem jsou ze strany klientů využívány a údaje z komunikace mezi klienty a Společností.


Základní identifikační údaje 

Mezi základní identifikační údaje patří jméno, pohlaví, datum narození, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti (pas, občanský průkaz), kopie dvou dokladů totožnosti, adresa bydliště, státní příslušnost, národnost, v případě podnikatelů též IČO a adresa sídla. V případě klientů, s nimiž je uzavírána smlouva na dálku, resp. jsou identifikováni na dálku, Společnost od těchto klientů získává kopii dvou dokladů totožnosti a doklad prokazující existenci bankovního účtu (výpis z účtu, případně smlouva o zřízení účtu). 


Kontaktní údaje 

Trvalá, resp. doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo jsou nezbytnými kontaktními údaji, které klient musí poskytnout Společnosti, za účelem poskytnutí služby. Bez znalosti těchto údajů Společnost nemůže své služby poskytnout, jelikož část komunikace mezi klient a Společností probíhá prostřednictvím e-mailu, a e-mailová adresa společně s telefonním číslem slouží k ověření klienta (při přihlášení do aplikace, při podpisu smluvní dokumentace). 

Aby klienti mohli spravovat své produkty na dálku a vstupovat do webové aplikace, Společnost spravuje přístupové údaje Klientů – zejména přihlašovací jména, hesla, PIN.


Údaje nezbytné k posouzení úvěruschopnosti

Společnost je povinna ověřit úvěruschopnost každého klienta. Za tímto účelem od klientů získává a zpracovává údaje o jeho rodinném stavu, počtu dětí, informace o pracovním poměru, výši příjmu a výdajů, informace o tom, jak má klient zajištěné bydlení. 


Údaje o produktech a službách 

Společnost zpracovává také údaje, které úzce souvisejí s tím, jak klienti využívají služby společnosti, nebo údaje, které klient v průběhu využívání služeb sdělí nebo jinak vytváří.

Společnost sbírá také informace o tom, z jakých zařízení klienti přistupují na její stránky elektronickou cestou. Mezi takto zpracovávané údaje patří IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do zařízení klientů. 


Údaje ze vzájemné komunikace a interakce 

Mezi tyto údaje patří také údaje o používání  webových stránek a aplikací ze strany klientů, informace o vzájemném kontaktu zejména prostřednictvím nahrávaných telefonních linek a e-mailu. 


9. Příjemci Osobních údajů klientů 

Společnost bez výslovného souhlasu Klienta nepředává Osobní údaje třetím osobám, s výjimkou osob, které na základě smlouvy vykonávají pro Společnost činnost zpracovatele osobních údajů. Těmito osobami jsou zejména (i) inkasní agentury, které jménem Společnosti vymáhají dlužné pohledávky, (ii) advokáti, (iii) účetní a daňoví poradci, (iv) poskytovatelé IT služeb a (v) poskytovatelé poštovních a kurýrních služeb. 


Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl Společností pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován souhlas klienta, takovéto zpracování je umožněno na základě zákona. Pokud Společnost využije cloudových uložišť, tak pouze těch, která data ukládají v rámci EU a zajišťují vysoký stupeň zabezpečení údajů.


Na vyžádání, bez souhlasu klientů, je Společnost povinna poskytnout údaje některým orgánům veřejné správy, a to zejména České národní bance, Policii ČR, soudům, případně exekutorům. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje právní předpis.


10. Práva klientů 

Právo odmítnout poskytnutí Osobních údajů 

Klient může odmítnout poskytnout Osobní údaje, které něho Společnost požadujeme. Pokud se však jedná o údaje, jejichž poskytnutí je ze strany klienta nezbytné pro účely splnění zákonné povinnosti Společnosti, potom nebude Společnost moci poskytnout související službu.  


Právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu

Klient může Společnost písemně nebo prostřednictvím svého kontaktního e-mailu, požádat o kopii Osobních údajů, které o něm Společnost zpracovává.


Pokud se klient domnívá, že jeho osobní údaje, které jsou o něm zpracovávány, jsou nepřesné či neúplné, máte právo požádat Společnost o jejich aktualizaci či doplnění́


Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Klient může požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud (i) nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány a jsou zpracovávány, (ii) odvolal souhlas s jejich zpracováním, (iii) byly zpracovány protiprávně, a/nebo (iv) musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.


Právo na omezení zpracování osobních údajů 

Klient má též právo na omezení zpracování svých Osobních údajů, zejména pokud popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, zpracování Osobních údajů je protiprávní, avšak klient si nepřeje, aby data byla zcela smazána. 


Právo odvolat souhlas 

 V případech, kdy jsou data klientů zpracovávána na základě jeho souhlasu, je klient oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování údajů po dobu, co byl tento souhlas platně udělen, ani na zpracování údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely oprávněných zájmů Společnosti).


Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, má klient právo na přenositelnost těchto údajů, které mu budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Formulář pro odvolání zpracování osobních informací.


Omezení marketingu 

Pokud klient Společnosti udělil souhlas k zasílání obchodních. sdělení, nebo Společnost tato obchodní sdělení zasílá na základě jiného právního důvodu, klient může svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby [odhlásit se z konkrétních obchodních sdělení prostřednictvím konkrétních elektronických prostředků nebo na webové stránce www.cc7.cz].


Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Klient má právo podat stížnost u Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 a telefonu: +420 234 665 111

Klienti mohou výše uvedená práva uplatnit na [info@coolcredit.cz] Na žádosti klientů ohledně uplatnění jejich práv Společnost bude reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, bude Společnost klienta vždy informovat.