×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Informace o zpracování osobních údajů
Společnost COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 215653 („Společnost“) je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), správcem osobních údajů:

 • zájemců o její služby,
 • svých klientů,
 • svých bývalých klientů,
 • (dále společně jako „klienti“), pro které vydává tyto informace o zpracování osobních údajů:

  1. PROČ SPOLEČNOST MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

  2. Společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které Společnost provozuje, a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovává, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

   • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření, před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost,
   • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti,
   • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů („oprávněný zájem“),
   • na základě Vašeho souhlasu.

   Určení právního základu, podle nějž Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme, je pro Vás důležité, protože na něm závisí rozsah práv, která vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit.

  3. MUSÍM SPOLEČNOSTI SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

  4. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom Vám poskytnuli naše služby, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy s naší Společností.

   V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze – udělení souhlasu není nutným předpokladem pro uzavření smlouvy s naší Společností. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

  5. ODKUD SPOLEČNOST MOJE OSOBNÍ ÚDAJE MÁ?

  6. Společnost zpracovává osobní údaje, které:

   • jste jí Vy sám sdělil / Vy sama sdělila;
   • vznikají tím, že využíváte naše služby;
   • získává od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je Společnosti při splnění určitých podmínek (např. od samostatných zprostředkovatelů nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, z NRKI/BRKI, TelcoScore viz níže);
   • jsou veřejně dostupné z různých rejstříků, evidencí a seznamů (Centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík apod.).
  7. KTERÉ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ?

  8. Základní identifikační údaje 

   Jméno, příjmení, tituly, pohlaví, datum narození, místo narození, rodné číslo, typ a číslo průkazu totožnosti, adresa bydliště, státní příslušnost, v případě podnikatelů též IČO a DIČ a adresa sídla, autentizační údaje pro elektronický přístup ke službám Společnosti.

   Společnost je povinna zpracovávat rodná čísla klientů a v rámci identifikace klientů na dálku vyžadovat kopii jejich dokladů totožnosti na základě právních předpisů upravujících její činnost (AML zákon).

   Kontaktní údaje 

   Trvalá, resp. doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu klienta.

   Bez znalosti těchto údajů Společnost nemůže své služby poskytnout vzhledem k podobě procesu sjednání smlouvy, který používá (on-line).

   Údaje nezbytné k posouzení úvěruschopnosti

   Sociodemografické údaje – údaje o věku, povolání/zaměstnání, rodinném stavu, počtu osob v domácnosti, počtu osob v domácnosti majících příjem ze zaměstnání, rodinných poměrech.

   Údaje o majetkových poměrech - údaje o příjmech a výdajích žadatele o úvěr (výpisy z účtu), údaje o příjmech a výdajích domácnosti, údaje o případných exekucích, insolvencích, závazcích vůči jiným věřitelům a jejich plnění, údaje o tom, jak má klient vyřešeno bydlení, údaje z NRKI/BRKI (více informací k NRKI/BRKI níže), predikované náklady dle statistických a jiných relevantních referenčních údajů.

   Údaje o produktech a službách

   Údaje týkající se smluvního vztahu, zejména druh produktu, doba splatnosti, výše úvěru, úroková sazba, výše poplatků, výše splátek apod., identifikační a kontaktní údaje.

   Údaje vzniklé v průběhu využívání našich produktů a služeb

   Údaje o využívání našich produktů (které naše produkty využíváte, o které produkty jste projevil/a zájem, kdy jste je sjednal/a, jak tyto produkty využíváte, kdy jste je zrušil/a); informace o tom, z jakého zařízení přistupujete na webové stránky Společnosti včetně informace o IP adrese a o použitém prohlížeči, přičemž dochází k ukládání tzv. cookies do Vašeho zařízení; informace z naší vzájemné komunikace bez ohledu na použitý komunikační kanál včetně informací souvisejících s řešením případných stížností; záznamy o Vašich preferencích a specifických požadavcích, pokud jste nám je sdělil/a.

  9. ZA JAKÝMI ÚČELY ZPRACOVÁVÁ SPOLEČNOST MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?

  10. Identifikace

   Pokud s námi chcete uzavřít smlouvu, tak stejně jako Vy potřebujete vědět, kdo jsme my, a kde nás v případě potřeby můžete zastihnout, tak i my potřebujeme, resp. na základě platné legislativy musíme toto vědět o Vás.

   Právní základ:

   • přijetí opatření na žádost klienta před uzavřením smlouvy
   • splnění právní povinnosti (AML zákon)

   Předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, výkon restriktivních opatření (mezinárodních sankcí)

   Předtím, než s Vámi uzavřeme smlouvu a během jejího trvání, jsme povinni analyzovat některé Vaše údaje včetně údajů o transakcích, abychom předcházeli praní špinavých peněz a financování terorismu. Také jsme povinni Vaše osobní údaje prověřovat (porovnávat Vaše údaje včetně údajů o transakcích se seznamy osob, na které se vztahuje embargo), abychom tak dostáli našim povinnostem při výkonu restriktivních opatření. Rovněž jsme povinni zjišťovat, zda jste či nejste politicky exponovanou osobou. Některé údaje o Vás můžeme být povinni sdělit Finančnímu analytickému úřadu v případě, že budeme mít podezření na nelegální jednání.

   Právní základ:

   • splnění právní povinnosti (AML zákon, zákon o provádění mezinárodních sankcí)

   Kontrola a prevence podvodného jednání

   Po světě chodí různí lidé, a ne všichni jsou dobří. Před těmi, kdo by chtěli zneužít naše služby se musíme bránit.

   Právní základ:

   • oprávněný zájem Společnosti

   Vyhodnocení bonity, důvěryhodnosti a úvěruschopnosti

   Bonitu, důvěryhodnost a úvěruschopnost žadatelů o úvěr vyhodnocujeme jednak proto, že na tom máme sami zájem (zjednodušeně řečeno chceme, aby se nám finanční prostředky, které jsme zapůjčili, vrátily) a jednak proto, že nám to ukládá legislativa, jako opatření na ochranu spotřebitelů před předlužením. Pro posouzení úvěrového rizika využíváme v souvislosti se žádostmi o poskytnutí zápůjčky přijatými od 1. 9. 2021 rovněž informace z Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a Bankovního registru klientských informací („BRKI“). Více informací o těchto registrech najdete níže.

   Právní základ:

   • splnění právní povinnosti (ZSÚ)

   Smluvní agenda

   Bez smlouvy, ve které budou popsána naše vzájemná práva a povinnosti, Vám úvěr poskytnout nemůžeme. Rovněž během trvání našeho smluvního vztahu může vzniknout potřeba úpravy sjednaných podmínek formou dodatku (např. při prodloužení splatnosti).

   Právní základ:

   • přijetí opatření na žádost klienta před uzavřením smlouvy
   • splnění právní povinnosti (ZSÚ)

   Poskytování sjednaných služeb

   Pokud spolu uzavřeme smlouvu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro to, abychom Vám mohli poskytovat sjednané služby (např. poukázání zápůjčky na Váš bankovní účet, správa Vašeho úvěrového případu atd.).

   Právní základ:

   • plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli

   Obsluha klientů

   Když máte něco na srdci, chcete s něčím pomoct, na něco si postěžovat nebo snad dokonce reklamovat, naše klientská podpora je tu pro Vás. Obrátit se na nás můžete poštou, e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím našeho call centra. Ve všech případech budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v potřebném rozsahu za účelem vyřešení Vašeho požadavku.

   Právní základ:

   • plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli
   • splnění právní povinnosti (ZSÚ)

   Sporná agenda a vymáhání pohledávek

   Bohužel, přestože se vždy snažíme o maximální spokojenost našich klientů, tak někdy se může stát, že to mezi námi zaskřípe a už nenajdeme společnou řeč a náš spor budou řešit soudy, Finanční arbitr, nebo orgán dohledu. V takovém případě použijeme pro ochranu našich zájmů a práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Také v případě, že nám přestanete splácet dlužné částky, to nemůžeme nechat jen tak a budeme pohledávku za Vámi vymáhat a/nebo ji postoupíme třetí straně, která o ni bude mít zájem.

   Právní základ:

   • oprávněný zájem Společnosti
   • splnění právní povinnosti (ve vztahu k řízení před Finančním arbitrem)

   Řízení rizik

   Cílem Společnosti je udržitelný růst jejího podnikání a jako taková má oprávněný zájem na řízení rizik souvisejících s její činností, tedy potenciální rizika identifikovat, předcházet jim, omezovat je a přijímat příslušná opatření proti takovým rizikům. Mezi tato rizika patří zejména úvěrové riziko, riziko protistrany, tržní riziko, riziko likvidity, operační rizika (např. rizika spojená se správou informací v rámci Společnosti, právní rizika, rizika související se souladem s právními předpisy, rizika selhání systémů a komunikačních sítí, riziko podvodů ze strany spolupracovníků, dodavatelů nebo klientů, či rizika spojená s neetickým jednáním). Pokud nám dáte souhlas, získáme od mobilních operátorů Vaše TelcoScore, které využijeme pro tyto účely. Více informací o TelcoScore najdete na webu poskytovatele této služby, Společnosti pro informační databáze, a.s., IČO: 26118513, a také prohlášení o ochraně osobních údajů – TelcoScore dostupném na našem webu (zde).

   Právní základ:

   • oprávněný zájem Společnosti
   • Váš souhlas (TelcoScore)

   Vývoj a zlepšování služeb, výzkum trhu

   V rámci této činnosti zkoumáme vývoj na trhu finančních služeb (zejména nabídku konkurence a potřeby klientů) a snažíme se za pomoci odhadů trendů dalšího vývoje zlepšovat naše stávající a vyvíjet nové produkty tak, abychom pro Vás nepřestávali být atraktivním partnerem.

   Právní základ:

   • oprávněný zájem Společnosti

   Vytváření analytických modelů

   Při vytváření analytických modelů vycházíme z osobních údajů našich klientů, výsledkem tohoto procesu jsou však údaje v souhrnné (agregované) podobě. Cílem je pomocí statistiky předvídat potřeby klientů a reagovat na ně těmi správnými produkty a službami. 

   Právní základ:

   • oprávněný zájem Společnosti

   Spolupráce s orgány dohledu

   Na naši činnost jako nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů dohlíží Česká národní banka, se kterou jsme povinni spolupracovat. V některých dalších případech můžeme být povinni spolupracovat i s dalšími sektorovými orgány dohledu (např. Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

   Právní základ:

   • splnění právní povinnosti (ZSÚ, zákon o zpracování osobních údajů, zákon o ochraně hospodářské soutěže)

   Účetní a daňová agenda

   Benjamin Franklin prý kdysi prohlásil, že v životě jsou jen dvě jistoty – daně a smrt. Jako pro právnickou osobu si pro nás zubatá nepřijde, ale daně platit musíme. Za tím účelem vedeme účetnictví, pro jehož zpracování v nezbytném rozsahu používáme i klientské osobní údaje.

   Právní základ:

   • splnění právní povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů)

   Zajištění bezpečnosti

   Za účelem zajištění bezpečnosti našeho majetku, pracovníků a spravovaných dat je v našem sídle instalován kamerový systém.

   Právní základ:

   • oprávněný zájem Společnosti

   Testování software, aplikací a procesů

   Bohužel někdy nelze software, aplikace a procesy otestovat bez použití klientských osobních údajů. Vždy tak činíme pouze v nevyhnutelně nutném rozsahu.

   Právní základ:

   • oprávněný zájem Společnosti

   Marketing

   Pro Společnost je důležité informovat klienty o svých produktech, a za tímto účelem využívá buď: a) Vaše osobní údaje v rozsahu dle souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, který jste nám udělil/a a/nebo b) osobní údaje v omezenějším rozsahu než na základě souhlasu, a sice na základě našeho oprávněného zájmu, a to za předpokladu, že jste naším klientem. Vaši e-mailovou adresu můžeme využívat na základě zákonné licence dle zákona o některých službách informační společnosti, a to za předpokladu, že jste naším klientem a pro šíření našich obdobných výrobků nebo služeb, až do okamžiku, kdy s tím vyslovíte nesouhlas.

   Právní základ:

   • oprávněný zájem Společnosti
   • Vámi udělený souhlas

   Uchování a likvidace

   Osobní údaje klientů a dokumenty, které je obsahují, uchováváme, pokud jsme k tomu povinni na základě platných právních předpisů, nebo pokud na tom máme oprávněný zájem (blíže viz kapitola VIII. níže). Jakmile uplyne doba, po kterou jsme oprávněni tak činit, jsou osobní údaje, resp. dokumenty je obsahující bezpečně zlikvidovány.

   Právní základ:

   • oprávněný zájem Společnosti
   • splnění právní povinnosti (AML zákon, ZSÚ, GDPR)

   Cookies

   Společnost na svých webových stránkách používá soubory cookies. Detailní informace o nich najdete ve zvláštním dokumentu na našich webových stránkách.

  11. PŘEDÁVÁ SPOLEČNOST NĚKOMU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE? KOMU?

  12. Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

   Společnost Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

   Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které Společnost spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

   Dodavatelé

   Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele osobních údajů. Našimi dodavateli jsou zejména:

   • Marketingové agentury, externí call-centra, agentury průzkumu trhu
   • Poskytovatelé IT služeb
   • Advokátní kanceláře
   • Subjekty vymáhající pohledávky (včetně tzv. inkasních agentur)
   • Subjekty poskytující tiskové, kurýrní a poštovní služby
   • Subjekty poskytující skartační a archivační služby
   • Subjekty poskytující poradenské služby (např. účetní a daňoví poradci)

   Orgány státní správy, soudy a orgány činné v trestním řízení

   Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. orgány činné v trestním řízení, soudy, finanční arbitr a další) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí. Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny i sektorovým orgánům dohledu v rámci výkonu jejich činnosti (např. ČNB, Úřad pro ochranu osobních údajů či Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

   NRKI/BRKI

   V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

   V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

   V souvislosti s naší účastí na NRKI o Vás zpracováváme, do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:

   • identifikační osobní údaje;
   • údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
   • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
   • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
   • údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
   • údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

   Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

   Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je:

   (a) plnění právních povinností věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr,

   (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům,

   (c) zákonné zmocnění pro zpracování rodného čísla, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek, a

   (d) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníky klientů.

   Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je:

   (a) plnění právních povinností věřitelských subjektů a bank v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr,

   (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr, a

   (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či vlastníka klientů (právnických osob).

   Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací). Toto memorandum najdete na webu NRKI (www.cncb.cz) a na našem webu www.coolcredit.cz v záložce „Dokumenty“.

   Postupníci

   V případě, že přestanete splácet úvěr, který jsme Vám poskytnuli, může dojít k situaci, že pohledávku za Vámi prodáme třetí osobě (tzv. postupníkovi). Dle občanského zákoníku k tomuto prodeji nepotřebujeme Váš souhlas a postupník se stane správcem Vašich osobních údajů.

  13. JAK DLOUHO SPOLEČNOST MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

  14. Osobní údaje klientů zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro ochranu našich oprávněných zájmů, zejména pokud bychom museli řešit stížnost, reklamaci nebo pro případ, že by došlo k soudnímu sporu či řízení před orgánem veřejné moci.

   Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

   V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

  15. KTERÁ PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ MOHU UPLATNIT?

  16. Máte právo na přístup, na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a na přenositelnost osobních údajů.

   Výkon těchto práv je bezplatný. V případě, že by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že by se opakovaly, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

   Lhůta pro vyřízení Vaší žádosti je 1 měsíc. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Využití možnosti prodloužit lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti jsme povinni Vám oznámit a řádně odůvodnit.

   Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd., najdete v tomto informačním memorandu. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

   Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

   Právo na výmaz– pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že v některých případech Vaše osobní údaje nemůžeme smazat ani když nás o to požádáte (např. proto, že jsme povinni tyto údaje zpracovávat na základě relevantní legislativy, nebo proto, že je potřebujeme k plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli atd.).

   Právo na omezení zpracování - při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů (nedochází tedy k jejich výmazu). Zpracování osobních údajů na Vaši žádost omezíme v následujících případech:

   1. popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,
   2. pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,
   3. pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
   4. pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznešené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.

   Právo na vznesení námitky proti zpracování – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem (viz výše), můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování.

   V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

   Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu - v případě, že vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány bez dalšího.

   V případě, že jste nám v minulosti udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, budeme Vaši námitku považovat rovněž za odvolání tohoto souhlasu.

   Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají, které zpracováváme na právním základě souhlasu nebo plnění smlouvy, a které jste nám poskytnul/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

   Společnost nepřijímá osobní údaje od jiných správců osobních údajů, které byste si k ní chtěl/a nechat přenést.

   Právo na odvolání souhlasu - Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

   V případě, že odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, budeme Vaše osobní údaje moci zpracovávat pro marketingové účely nadále (ač v jiném rozsahu) na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud chcete, abychom Vaše osobní údaje pro marketingové účely nezpracovávali vůbec, využijte možnost podat námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu.

   Právo podat stížnost u dozorového úřadu - můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

   Jak mohu svá výše popsaná práva uplatnit?

   Obraťte se na nás:

   • e-mailem na adrese info@coolcredit.cz, nebo
   • písemně na adrese COOL CREDIT, s.r.o., Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1.

  17. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ve Společnosti zastává pan Jiří Havlík, korespondenční adresa: COOL CREDIT, s.r.o., k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha, e-mail: poverenec@coolcredit.cz. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet zejména s dotazy na politiku zpracování osobních údajů Společnosti, resp. případně pokud nebudete spokojeni s průběhem výkonu některého z Vašich výše uvedených práv.