×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

SMLOUVA O ÚVĚRU - návrh
TATO SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi:

COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193829, (dále jen „Věřitel“). Kontaktní údaje: tel. 226 219 946, e-mail info@coolcredit.cz, www.coolcredit.cz

{AP.contactInfo}

a

[●] [●] , bytem [●] [●] , [●] , [●] , r. č. [●] , (dále jen „Klient“), tel. [●] , e-mail [●] , doručovací adresa [●]

(Věřitel a Klient společně dále jen „Smluvní strany“)

I.

1.1. Věřitel se tímto zavazuje, že poskytne Klientovi bezúčelovou a bezhotovostní Zápůjčku v celkové výši [●] Kč (dále jen „Zápůjčka“), a Klient se peněžní částku odpovídající výši Zápůjčky zavazuje Věřiteli vrátit dle podmínek stanovených v této Smlouvě, a to bezhotovostním převodem na účet Věřitele sdělený za tímto účelem Klientovi. Společně s povinností vrátit Zápůjčku je Věřitel povinen uhradit Poplatek (viz odst. 1.3 níže). [●]

1.2. Peněžní částka odpovídající výši Zápůjčky bude Věřitelem poskytnuta převodem na bankovní účet Klienta číslo [●] / [●] , a to nejpozději do 2 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

1.3. Klient se zavazuje uhradit Věřiteli poplatek za poskytnutí Zápůjčky ve výši [●] Kč (dále jen „Poplatek“). Za předpokladu, že (i) Klient vrátí Zápůjčku řádně a včas, tj. splatí nejpozději [●] zápůjčku v celé její výši, a současně (ii) zápůjčka byla poskytnuta v rámci marketingové akce bez poplatku činí výše Poplatku 0 Kč. Zápůjční úroková sazba činí 0 %.

1.4. Klient se zavazuje vrátit Věřiteli Zápůjčku společně s Poplatkem (Zápůjčka společně s Poplatkem dále jen jako „Splátka“) nejpozději do [●] . Zároveň platí, že pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy v důsledku odstoupení ze strany Klienta a/nebo předčasnému splacení Zápůjčky, splatnost poměrné části Poplatku se stanoví jako den (i) kdy dojde k uhrazení jistiny Zápůjčky na účet Věřitele v případě odstoupení Klienta od Smlouvy nebo (ii) k předčasnému splacení Zápůjčky (dle toho, co je relevantní).

1.5. Dnem poskytnutí Zápůjčky se pro účely této smlouvy považuje den, kdy byly peněžní prostředky odepsány z účtu Věřitele.

1.6. Identifikované platby Klienta připsané na účet Věřitele budou započteny na dluh Klienta vůči Věřiteli v tomto pořadí: náklady spojené s uplatněním pohledávky, úrok z prodlení, smluvní pokuty, poplatky, jistina.

1.7. Za předpokladu, že Klient vyčerpá Zápůjčku okamžitě v plné výši a tuto splatí do [●] dnů, činí Roční procentní sazba nákladů [●] % a celková částka splatná Klientem tak činí [●] Kč. Za předpokladu, že se na Klienta vztahuje ustanovení čl. 1.3 věta druhá, činí Roční procentní sazba nákladů [●] % a celková částka splatná Klientem tak činí [●] Kč.

II.

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. (dále jen „VOP“) a Sazebník (viz čl. 2.3 níže). Podpisem této Smlouvy Klient stvrzuje, že se s VOP a Sazebníkem seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

2.2. Klient je oprávněn Zápůjčku dle Smlouvy zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy. Pro případ předčasného splacení Zápůjčky má Věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Zápůjčky Klientem, které budou určeny jako skutečně vynaložené náklady, které jsou zároveň objektivně odůvodněné. Klient má v případě předčasného splacení nárok na snížení Poplatku o poměrnou část určenou dle doby od okamžiku předčasného splacení do dohodnutého data splatnosti Zápůjčky.

2.3.Okamžikem prodlení Klienta se splacením Zápůjčky (i jakékoliv její části) veškeré doposud vyúčtované poplatky přirůstají k jistině Zápůjčky a stávají se součástí jistiny Zápůjčky. V případě prodlení Klienta s plněním jeho závazků dle této Smlouvy se Klient zavazuje uhradit Věřiteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále zákonný úrok z prodlení, a to ve výši určené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., který ke dni uzavření této Smlouvy činí [●] % z dlužné částky ročně. Klient je současně povinen v případě svého prodlení nahradit účelně vynaložené náklady, které vznikly Věřiteli v souvislosti s prodlením Klienta, a to dle rozpisu sazeb uvedených níže (dále jen „Sazebník“). Kromě položek uvedených níže, může Věřitel požadovat i další účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s prodlením Klienta vzniknou, zejména předáním pohledávky k vymáhání Inkasní agentuře.

Druh úkonu: Výše nákladu věřitele, který je věřitel oprávněn požadovat po spotřebiteli:
písemná (listinná) upomínka/výzva k úhradě 500,- Kč/výzva
emailová upomínka/výzva k úhradě 100,- Kč/výzva
telefonická upomínka/výzva k úhradě 50,- Kč/výzva
SMS upomínka/výzva k úhradě 30,- Kč/výzva
příprava dohody o splátkovém kalendáři 450,- Kč
předání spisu Klienta internímu oddělení vymáhání pohledávek 500,- Kč
předání spisu Klienta inkasní agentuře

750,- Kč

účelně vynaložené náklady spojené s předáním a vymáháním pohledávky prostřednictvím inkasní agentury

až 1800,- Kč


V případě prodlení se splacením Zápůjčky (i jakékoliv její části) a následné změně splatnosti v souladu s článkem IV. VOP se veškeré přirostlé úroky z prodlení od původního dne splatnosti až do okamžiku schválení Žádosti o prodloužení splatnosti stávají k okamžiku schválení příslušné žádosti součástí jistiny Zápůjčky.

2.4. Klient je oprávněn doručit Věřiteli Žádost o prodloužení splatnosti způsobem stanoveným ve VOP. Poplatek za prodloužení splatnosti o sedm (7) dnů činí 15 % z výše aktuálně dlužné jistiny (Zápůjčky), v případě prodloužení splatnosti o patnáct (15) dnů činí 25% z výše aktuálně dlužné jistiny (Zápůjčky), v případě prodloužení splatnosti o třicet (30) dnů činí 32,5 % z výše aktuálně dlužné jistiny (Zápůjčky).

2.5. Pokud Klient požádá o prodloužení splatnosti, potom se splatnost, doposud z cela či zčásti neuhrazené Splátky (bez ohledu na to, zda je Splátka splatná či nesplatná) prodlouží, a to o počet dní uvedených v žádosti.

2.6. Požádá-li klient o prodloužení v okamžiku, kdy u něho prodlení již nastalo, potom se splatnost, doposud z cela či zčásti, neuhrazené Splátky (bez ohledu na to, zda je Splátka splatná či nesplatná) prodlouží, a to o počet dní uvedený v prodloužení plus počet dní, které je Klient aktuálně v prodlení. Nárok na smluvní pokutu, úroky z prodlení, oprávněné náklady (viz Sazebník) a případná další plnění, na která Věřiteli vznikl nárok ode dne prodlení Klienta do dne žádosti o prodloužení, zůstávají Věřiteli zachována, a to bez ohledu na to, že na základě žádosti došlo ke změně splatnosti.

2.7. Klient je oprávněn na základě písemné žádosti kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy obdržet od Věřitele bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny Zápůjčky, Poplatku a veškeré dodatečné náklady).

2.8. Klient bere na vědomí, že Věřitel je oprávněn (i) postoupit jakoukoliv splatnou pohledávku za Klientem nebo její splatnou část třetí osobě, nebo (ii) předat takovouto pohledávku či její část třetí osobě (inkasní agentuře) k vymožení. Klient souhlasí s tím, že v obou těchto případech jsou tyto třetí osoby oprávněny účtovat si fakticky vzniklé a účelně vynaložené náklady na vymáhání pohledávky, když tyto náklady jsou účelně vynaloženými náklady Věřitele, resp. jedná se o náklady, které by Věřitel uplatnil, pokud by pohledávky vymáhal prostřednictvím svých zaměstnanců (s ohledem na administrativní náročnost přefakturace tato třetí osoba uplatňuje náklady spojené s vymáháním přímo na Klientovi).

2.9. Klient má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od okamžiku uzavření, a to písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu Věřitele. V případě odstoupení Klienta je Klient povinen splatit načerpanou jistinu Zápůjčky a uhradit poměrnou část Poplatku za období ode dne, kdy byla Zápůjčka poskytnuta do dne, kdy byla jistina splacena. Odstoupení Klienta od Smlouvy je účinné v okamžiku doručení písemného odstoupení od Smlouvy Věřiteli a připsání načerpané jistiny Zápůjčky na účet Věřitele. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení článku 1.4 výše.

2.10. Klient pověřuje Věřitele, aby započal s plněním dle této Smlouvy dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od této Smlouvy ve smyslu odst. 2.6.

2.11. Věřitel má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

2.11.1. Klient je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle Smlouvy o více než čtrnáct dní.

2.11.2. Jakékoliv údaje poskytnuté Věřiteli Klientem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo zavádějící.

2.11.3. Pokud vůči Klientovi vyvstanou nároky třetích stran, které by mohly, dle názoru Věřitele, ohrozit schopnost Klienta plnit jeho závazky ze Smlouvy.

2.11.4. U kteréhokoliv soudu bude vůči Klientovi zahájeno insolvenční řízení.

2.12. V případě odstoupení Věřitele od Smlouvy se veškeré částky dlužné Klientem Věřiteli dle této Smlouvy stávají okamžitě splatnými a stávají se součástí nesplacené jistiny Zápůjčky.

2.13. Věřitel je oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle této Smlouvy včetně VOP bez ohledu na to, zda Klient zavinil či nezavinil porušení své smluvní povinnosti vůči Věřiteli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Věřitele na náhradu škody.

2.14. Pro vyloučení veškerých pochybností Klient prohlašuje, že se seznámil s obsahem ustanovení této Smlouvy, jakožto i obsahem VOP a že porozuměl jejich obsahu, zejména ustanovením článku 2.11, článku 2.12, článku 3.3., článku 3.4.2, včetně pododstavců 3.4.2.1. až 3.4.2.7 a článku 5.7, a že žádné z těchto ustanovení pro něj není překvapivé.

2.15. Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

2.16. K rozhodování sporu vzniklého ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušný kromě soudu též finanční arbitr. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. Klient je oprávněn, ale nikoliv povinen, předložit jakýkoliv spor ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní k řešení finančnímu arbitrovi. Adresa k podání návrhu na zahájení řízení u finančního arbitra: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

2.17. Věřitel neposkytuje jakékoli rady ohledně poskytování spotřebitelských úvěrů ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru.