×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Sdělení před uzavřením smlouvy
Sdělení před uzavřením smlouvy

ve smyslu § 1843 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

Tato doplňující informace pro spotřebitele obsahuje některé údaje neuvedené ve standardní informaci o spotřebitelském úvěru. Údaje obsažené ve standardní informaci o spotřebitelském úvěru, případně ve smlouvě a všeobecných obchodních podmínkách, mají přednost před informacemi v této doplňující informaci.

Totožnost poskytovatele finanční služby a jeho kontaktní údaje

COOL CREDIT, s.r.o.
IČO: 021 12 621
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 215653
Adresa: Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1
Telefonní číslo: 226 219 946
E-mail: info@coolcredit.cz
(„Společnost“)

Označení služby a popis jejích hlavních vlastností

Společnost poskytuje neúčelové spotřebitelské úvěry – jinými slovy jde o úvěry, u kterých není omezen účel jejich čerpání, a které nejsou určeny pro financování podnikatelské činnosti. Úvěry poskytované Společností jsou poskytovány bez nutnosti zajištění.

Způsob platby a způsob dodání nebo plnění

Společnost poskytuje:

 • Jednosplátkové zápůjčky se splatností 5 – 30 dní dle volby klienta,
 • Třísplátkové zápůjčky se splatností 93 dní.
Frekvence splácení zápůjčky je uvedena ve smlouvě uzavřené mezi Společností a spotřebitelem.

V obou případech může spotřebitel požádat o prodloužení doby splatnosti zápůjčky o dalších 7, 15 nebo 30 dní. Na prodloužení splatnosti však spotřebitel nemá nárok a záleží na Společnosti, zda žádosti vyhoví či nikoli.

Zápůjčka včetně souvisejících poplatků a případných penále je spotřebitelem splácena prostřednictvím bezhotovostních převodů na bankovní účet Společnosti.

Náklady na prostředky komunikace na dálku

Každá ze stran (tedy Společnost na straně jedné a spotřebitel na straně druhé) nesou ty náklady na prostředky komunikace na dálku, které vznikají na jejich straně (tj. zejména na zajištění, správu a údržbu hardwareových prostředků potřebných pro komunikaci na dálku, nezbytného software a připojení k síti internet).

Hlavní předmět podnikání

Hlavním předmětem podnikání Společnosti je poskytování spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad činností Společnosti je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, webové stránky: www.cnb.cz.

Údaje o způsobu výpočtu konečné ceny

Výše poplatku za poskytnutí zápůjčky Společností se určuje v závislosti na výši poskytnuté zápůjčky a doby, na kterou je poskytována. Tuto informaci si spotřebitel může vždy před uzavřením smlouvy zjistit prostřednictvím kalkulátoru uvedeného na webových stránkách Společnosti (www.coolcredit.cz).

Údaje o dalších daních nebo nákladech, které se prostřednictvím Společnosti nehradí, nebo které nevybírá

Společnost od spotřebitele nevybírá, resp. se jejím prostřednictvím nehradí žádné daně.

Spotřebiteli mohou v souvislosti s čerpáním služeb od Společnosti vzniknout další náklady, a to zejména v případě, že:

 1. se rozhodne využít možnosti požádat o prodloužení splatnosti úvěru, o čemž je mezi Společností a spotřebitelem uzavřen písemný dodatek, ve kterém jsou související náklady vyčísleny,
 2. se ocitne v prodlení se splácením úvěru, kdy mohou vzniknout na straně Společnosti náklady související s vymáháním pohledávek vůči spotřebiteli, které bude Společnost po spotřebiteli vymáhat,
 3. se spotřebitel ocitne se Společností v jakémkoli druhu sporu a rozhodne se v této souvislosti vyhledat právní pomoc, kdy bude muset uhradit náklady na právní zastoupení.

Možná rizika mimo kontrolu Společnosti spojená s poskytovanou finanční službou

Nelze vyloučit, že spotřebitel, který si bere úvěr, jej v budoucnosti nebude schopen splácet.

Poučení o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 1846 Občanského zákoníku, včetně poučení o lhůtách k uplatnění práva odstoupit od smlouvy, o podmínkách, za jakých může být uplatněno, o částce, jejíž zaplacení může být po spotřebiteli požadováno podle § 1849, jakož i poučení o důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené se Společností ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od okamžiku uzavření, a to bez uvedení důvodu písemně, v listinné podobě formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla Společnosti nebo na jiném trvalém nosiči dat. Odstoupení spotřebitele od smlouvy je účinné v okamžiku doručení písemného odstoupení od smlouvy Společnosti, přičemž lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Společnosti v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.

V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy, je tento povinen splatit načerpanou jistinu zápůjčky a uhradit poměrnou část poplatku za poskytnutí zápůjčky za období ode dne, kdy byla zápůjčka poskytnuta, do dne, kdy byla jistina splacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, přičemž konkrétní výše poplatku za každý den trvání smlouvy je uvedena ve smlouvě uzavřené mezi spotřebitelem a Společností.

Pokud spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nevyužije, bude smlouva platná a účinná a obě smluvní strany jí budou vázány.

Praktické pokyny pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy včetně adresy místa, na které má být oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno

Praktické pokyny pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy jsou uvedeny v odstavci výše.

Adresa pro zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy je: COOL CREDIT, s.r.o., Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1.

Poučení o právu každé ze stran ukončit předčasně nebo jednostranně závazek ze smlouvy na základě smluvních podmínek včetně poučení o případných sankcích

Společnost má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • spotřebitel je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle smlouvy o více než čtrnáct dní,
 • jakékoliv údaje poskytnuté Společnosti spotřebitelem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo zavádějící,
 • pokud vůči spotřebiteli vyvstanou nároky třetích stran, které by mohly, dle názoru Společnosti, ohrozit schopnost spotřebitele plnit jeho závazky ze smlouvy,
 • u kteréhokoliv soudu bude vůči spotřebiteli zahájeno insolvenční řízení.
V případě odstoupení Společnosti od smlouvy se veškeré částky dlužné spotřebitelem Společnosti dle této smlouvy stávají okamžitě splatnými a stávají se součástí nesplacené jistiny zápůjčky.

Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právní předpisy bere Společnost za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy

Základem pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy jsou právní předpisy České republiky.

Údaj o smluvní doložce o rozhodném právu a o příslušnosti soudu v případě sporu ze smlouvy

Spory ze smluv se řídí právním řádem České republiky a jsou rozhodovány obecnými soudy České republiky příslušnými dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Údaj o jazyku nebo jazycích, ve kterých bude Společnost se spotřebitelem jednat za trvání závazku a ve kterých poskytne spotřebiteli smluvní podmínky a další údaje

Společnost se spotřebiteli jedná a poskytuje smluvní podmínky a další údaje výhradně v českém jazyce.

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Spotřebitel má pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se Společností možnost využít:

 1. Finančního arbitra jako orgán příslušný pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů týkajících se spotřebitelských úvěrů (www.financniarbitr.cz), nebo
 2. evropskou platformu mimosoudního řešení sporů on-line dostupnou na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Spotřebitel se dále se svou stížností může obrátit na:

 1. Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, webové stránky: www.cnb.cz, která vykonává dohled nad činností Společnosti,
 2. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7 – Holešovice, webové stránky: www.uoou.cz, který dohlíží nad nakládáním s osobními údaji ze strany Společnosti.

Údaj o existenci garančního fondu

Na činnost Společnosti se nevztahuje žádný garanční fond.

Doba, po kterou zůstávají poskytnuté údaje včetně údaje o ceně v platnosti

Údaje poskytnuté před uzavřením smlouvy mezi Společností a spotřebitelem zůstávají v platnosti, dokud Společnost nepřistoupí ke zveřejnění a/nebo oznámení vůči spotřebiteli o jejich změně.