×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Politicky exponovaná osoba je:

 1. fyzická osoba, která je nebo byla (před méně než 12 měsíci) ve významné vnitrostátní funkci s celostátním nebo regionálním významem, jimiž jsou:

  • Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
  • Předseda vlády
  • Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):
   • ministerstvo – ministr, náměstek ministra, státní tajemník,
   • Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,
   • Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda,
   • Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,
   • Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce,
   • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,
   • Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce,
   • Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí,
   • Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele,
   • Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ,
   • Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
   • Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,
   • Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda,
   • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,
   • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu,
   • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda,
   • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci,
   • Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové,
   • Digitální a informační agentura – ředitel, zástupce,

   • Člen Parlamentu České republiky
   • poslanec,
   • senátor,
   • vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny,
   • vedoucí Kanceláře Senátu,

   • Člen řídícího orgánu politické strany a politického hnutí  předseda, místopředsedové,

    Vedoucí představitel územní samosprávy
   • primátor,
   • náměstek primátora,
   • tajemník magistrátu,
   • ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
   • hejtman,
   • náměstek hejtmana,
   • ředitel krajského úřadu,
   • starosta obce s rozšířenou působností,
   • starosta městské části hlavního města Prahy uvedené v § 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,

   • Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky
   • soudce Ústavního soudu,
   • soudce Nejvyššího správního soudu,
   • soudce Nejvyššího soudu,
   • nejvyšší státní zástupce,

   • Člen bankovní rady centrální banky
   • guvernér,
   • viceguvernér,
   • člen bankovní rady České národní banky,

   • Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru
   • Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky,
   • Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel,
   • Bezpečnostní informační služba – ředitel,
   • Vojenské zpravodajství – ředitel,
   • Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel,
   • Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství,
   • Hradní stráž – velitel,
   • Vojenská kancelář prezidenta republika – náčelník,

   • Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem – člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl),

    Ředitel a zástupce ředitele státního podniku, členové dozorčí rady státního podniku

    Ředitel a zástupce ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, členové správní rady a členové dozorčí rady VZP ČR

    Ředitel a zástupce ředitele resortní zaměstnanecké pojišťovny České republiky, členové správní rady a členové dozorčí rady

    Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie1 anebo v mezinárodní organizaci

   • velvyslanci,
   • generální konzulové,
   • chargé d’affaires,
   • soudce Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu,

   • Zástupce mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku2
   • Mezinárodní organizace pro migraci – vedoucí kanceláře,
   • Světová zdravotnická organizace – Kancelář světové zdravotnické organizace – vedoucí kanceláře, 
   • Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky – UNHCR – Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – Kancelář UNHCR v České republice – vedoucí kanceláře
   • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE – Dokumentační středisko v Praze – vedoucí kanceláře,
   • Spojené národy – Informační centrum OSN v Praze – vedoucí kanceláře,

   • Člen Nejvyššího kontrolního úřadu
   • prezident, viceprezident, členové úřadu.

 2. fyzická osoba, která funkci obdobnou funkci uvedené v písm. a) výše vykonává nebo vykonávala (před méně než 12 měsíci) v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci

 3. fyzická osoba blízká osobě uvedené v písm. a) nebo b) výše, přičemž osobou blízkou je/jsou:
  • Příbuzný v řadě přímé
  • Sourozenec
  • Manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství
  • Osoby sešvagřené
  • Osoby, které spolu trvale žijí, ale také jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

 4. fyzická osoba – společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako je osoba uvedená v písm. a) nebo b) výše

 5. fyzická osoba, která je s osobou uvedenou v písm. a) nebo b) výše v jiném blízkém podnikatelském vztahu, kterým se rozumí:
 6. taková materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní (např. společnost bude mít jako hlavního dodavatele jinou společnost, kterou vlastní politicky exponovaná osoba nebo politicky exponovaná osoba stojí za tímto společníkem právnickou osobou).


 7. fyzická osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu vytvořeného ve prospěch osoby uvedené v písm. a) nebo b) výše


1Dle článku 20a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, Evropská komise sestaví a aktualizuje seznam přesných funkcí, které jsou považovány za významné veřejné funkce na úrovni orgánů a institucí Evropské unie. Tento seznam bude rovněž zahrnovat všechny funkce, které mohou být svěřeny zástupcům třetích zemí a mezinárodních orgánů akreditovaných na úrovni Evropské unie.

2Seznam mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku, dostupný zde