×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru
Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Věřitel

Adresa

Telefonní číslo (*)


E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)
COOL CREDIT, s.r.o.

Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1

226 219 946


info@coolcredit.cz

http://coolcredit.cz/
Zprostředkovatel: {AP.contactInfo}

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru Zápůjčka neúčelová, nezajištěná a jednorázově splatná
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
[●] Kč
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.
Neprodleně po uzavření smlouvy o zápůjčce bankovním převodem na účet spotřebitele.
Doba trvání spotřebitelského úvěru [●] dní
Splátky a případně způsob rozdělení splátek Poskytnuté peněžní prostředky společně s poplatkem za poskytnutí zápůjčky je spotřebitel povinen ve sjednané lhůtě vrátit bezhotovostní platbou na bankovní účet věřitele nebo vložením v hotovosti na účet věřitele nebo prostřednictvím platby platební kartou.
Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související s Vaším úvěrem.
Klient se zavazuje uhradit Věřiteli poplatek za poskytnutí zápůjčky ve výši [●] Kč. Za předpokladu, že (i) Klient vrátí zápůjčku řádně a včas, tj. splatí nejpozději [●] zápůjčku v celé její výši, a současně (ii) zápůjčka byla poskytnuta v rámci marketingové akce bez poplatku činí výše poplatku 0 Kč. Zápůjční úroková sazba činí 0 %.
Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny. Pokud peněžní prostředky hrazené spotřebitelem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek věřitele vůči spotřebiteli, budou použity na úhradu pohledávek věřitele v následujícím pořadí:
  1. náklady spojené s uplatněním pohledávky,
  2. úrok z prodlení,
  3. smluvní pokuty,
  4. poplatky,
  5. jistina.

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Úrok za poskytnutí zápůjčky se nesjednává, sjednává se poplatek za poskytnutí zápůjčky.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.
Výše RPSN činí [●] %.
Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
  • pojištění úvěru nebo
  • smlouvu o jiné doplňkové službě?
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.
NE, pojištění ani uzavření smlouvy o jiné doplňkové službě nejsou podmínkou poskytnutí zápůjčky.
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Náklady na bankovní poplatky při splácení zápůjčky jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují; náklady na SMS jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují.
Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit Náklady na bankovní poplatky při splácení zápůjčky a náklady na SMS mohou být změněny subjekty, které tyto služby poskytují.
Náklady v případě opožděných plateb

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

V případě prodlení spotřebitele s plněním jeho závazků dle smlouvy o zápůjčce se spotřebitel zavazuje uhradit věřiteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále zákonný úrok z prodlení, a to ve výši určené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Spotřebitel je současně povinen v případě prodlení nahradit účelně vynaložené náklady, které vznikly věřiteli v souvislosti s prodlením spotřebitele, a to dle rozpisu sazeb uvedených níže (dále jen „Sazebník“). Kromě položek uvedených níže, může Věřitel požadovat i další účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s prodlením Klienta vzniknou, zejména předáním pohledávky k vymáhání Inkasní agentuře.
Druh úkonu: Výše nákladu věřitele, který je věřitel oprávněn požadovat po spotřebiteli:
písemná (listinná) upomínka/výzva k úhradě 500,- Kč/výzva
emailová upomínka/výzva k úhradě 100,- Kč/výzva
telefonická upomínka/výzva k úhradě 50,- Kč/výzva
SMS upomínka/výzva k úhradě 30,- Kč/výzva
příprava dohody o splátkovém kalendáři 450,- Kč
předání spisu Klienta internímu oddělení vymáhání pohledávek 500,- Kč
předání spisu Klienta inkasní agentuře 750,- Kč
účelně vynaložené náklady spojené s předáním a vymáháním pohledávky prostřednictvím inkasní agentury až 1800,- Kč

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o zápůjčce ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od okamžiku uzavření, a to písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu věřitele. V případě odstoupení spotřebitele je spotřebitel povinen splatit načerpanou jistinu zápůjčky. Odstoupení spotřebitele od smlouvy o zápůjčce je účinné v okamžiku doručení písemného odstoupení od smlouvy o zápůjčce věřiteli a připsání načerpané jistiny zápůjčky na účet věřitele. V případě odstoupení je spotřebitel povinen splatit načerpanou jistinu zápůjčky a uhradit poměrnou část poplatku za období ode dne, kdy byla zápůjčka poskytnuta do dne, kdy byla jistina splacena.
Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Spotřebitel je oprávněn zápůjčku dle smlouvy o zápůjčce zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o zápůjčce.
Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů. Pro případ předčasného splacení zápůjčky má věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením zápůjčky spotřebitelem.
Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
Odmítne-li věřitel poskytnout spotřebiteli zápůjčku v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, věřitel informuje spotřebitele bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázi, věřitel spotřebitele vyrozumí o tomto výsledku a o použité databázi.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.
Smlouva bude zaslána spotřebiteli na e-mailovou adresu sdělenou spotřebitelem v rámci registrace na internetových stránkách věřitele a prostřednictvím jeho uživatelského profilu na internetových stránkách věřitele.
Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy. Tyto informace platí od zaslání návrhu na uzavření smlouvy o zápůjčce věřiteli do uzavření smlouvy o zápůjčce. Uvedené však nezakládá povinnost věřitele uzavřít se spotřebitelem smlouvu o zápůjčce, pokud na základě posouzení provedeného s odbornou péčí dojde ke zjištění, že spotřebitel by nebyl schopen splatit zápůjčku.

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli
Zápis v rejstříku Věřitel je společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodních rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 215653.
Orgán dohledu Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o zápůjčce ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od okamžiku uzavření, a to písemně, formou doporučeného dopisu odeslaného na adresu věřitele (Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat, a to nejpozději v poslední den lhůty. V případě neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy o zápůjčce zůstává tato smlouva platná a účinná.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Právní řád České republiky
Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu Všechny spory vznikající ze smlouvy o zápůjčce a v souvislosti s ní budou rozhodovány před příslušným obecným soudem České republiky.
Užívání jazyků Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání smlouvy o zápůjčce má věřitel v úmyslu komunikovat se spotřebitelem v českém jazyce, pokud souhlasí.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu Spotřebitel je oprávněn kdykoli se obrátit také na Finančního arbitra České republiky ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v případě sporu ze smlouvy o zápůjčce.

(*) Tyto informace jsou nepovinné