×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Registrační podmínky platné od 1. 12. 2016
Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů

Tyto Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o., (dále jen „Registrační podmínky") tvoří závazná pravidla, s nimiž návštěvník webových stránek www.coolcredit.cz souhlasí a bere na vědomí jejich závaznost. Dodržení postupu stanoveného v Registračních podmínkách je nezbytným předpokladem řádného dokončení Registrace.

I. Definice základních pojmů

Pojmy uvedené v Registračních podmínkách velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

1.1. Autorizace znamená vyplnění šestnáctimístného čísla Platební karty, data expirace Platební karty, CVC/CVV kódu a údajů pro 3-D Secure ověření k této Platební kartě ze strany Zájemce na platební bráně poskytovatele platebních služeb; Zájemce tímto po podpisu návrhu na uzavření Smlouvy autorizuje platbu 1 Kč nebo 0,1 EUR a zároveň autorizuje opakované platby ve prospěch Společnosti na základě Smlouvy a v souladu s VOP bez další nutnosti zadávat informace týkající se Platební karty.

1.2. Dokumentace znamená prostou kopii (i) občanského průkazu Zájemce; (ii) jiného identifikačního dokladu Zájemce; (iii) výpisu z Účtu Zájemce ne staršího tří měsíců, (iv) smlouvy o vedení Účtu Zájemce a (v) dalších dokumentů vyžádaných Společností za účelem ověření údajů uvedených Zájemcem při registraci a posouzení úvěruschopnosti Zájemce.

1.3. Registrace znamená proces řádného vyplnění veškerých údajů požadovaných Zájemcem v registračním formuláři na Stránkách Společnosti.

1.4. Smlouva znamená smlouvu o zápůjčce, která má být uzavřena mezi Zájemcem a Společností po provedení Registrace a akceptace návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Společnosti.

1.5. Společnost znamená společnost COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 193829.

1.6. Stránky Společnosti znamená internetové stránky Společnosti na adrese www.coolcredit.cz.

1.7. Účet Společnosti znamená bankovní účet Společnosti sdělený Zájemci v rámci Registrace.

1.8. Účet Zájemce znamená bankovní účet Zájemce.

1.9. Uživatelský profil znamená uživatelský účet Zájemce vedený Společností a obsahující veškeré informace zadané Zájemcem a/nebo zveřejněné ve vztahu k Zájemci Společností v souvislosti s Registrací.

1.10. Verifikační platba znamená platbu částky ve výši 1,- Kč nebo 0,1 EUR, která bude považována za poplatek za zpracování Registrace Společností, a to: (i) bankovním převodem z Účtu Zájemce na Účet Společnosti, přičemž částka bude identifikovaná příslušným variabilním symbolem ve tvaru rodného čísla Zájemce, nebo (ii) Platební kartou na základě Autorizace.

1.11. VOP znamená Všeobecné obchodní podmínky Společnosti, kterými se řídí Smlouva.

1.12. Zájemce znamená návštěvník webových stránek Společnosti, který hodlá provést a dokončit Registraci.

II. Registrace

2.1. Zájemce k okamžiku Registrace prohlašuje a potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytl v rámci Registrace, jsou přesné, pravdivé a nejsou zavádějící. Zájemce bere na vědomí veškeré právní následky vyplývající z nepravdivého, nepřesného nebo zavádějícího prohlášení. V případě změny jakéhokoliv ze sdělených údajů je Zájemce povinen Společnost o této změně informovat a příslušené změny zaznamenat v Uživatelském profilu.

2.2. Zájemce dává k okamžiku Registrace výslovný souhlas Společnosti, aby jej kontaktovala na telefonním čísle sděleném v rámci Registrace. Dále dává Zájemce k okamžiku Registrace výslovný souhlas Společnosti, aby zasílala informace na e-mailovou adresu uvedenou Zájemcem v Uživatelském profilu, a aby kontaktovala zaměstnavatele Zájemce nebo jakékoliv jiné třetí osoby za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uvedených v Registraci nebo jiných údajů vztahujících se k Zájemci, které Společnost získala v souvislosti s Registrací. Zájemce souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a další komunikace se Společností ze strany Společnosti.

2.3. Zájemce je povinen předložit Společnosti Dokumentaci či jiné dokumenty věrohodně potvrzující pravdivost údajů uvedených v Registraci a souhlasí, aby Společnost tuto Dokumentaci, včetně kopie občanského průkazu, archivovala pro účely možných řízení vyvolaných na základě Smlouvy. Zájemce uděluje Společnosti souhlas k ověření pravdivosti těchto údajů, a to i u třetích osob, za použití jeho osobních údajů včetně rodného čísla.

2.4. Registrace Zájemce bude dokončena poskytnutím kopie Dokumentace Společnosti a odesláním Verifikační platby dle instrukcí sdělených v rámci Registrace.

2.5. Registraci Společnost potvrdí Zájemci zasláním SMS zprávy a e-mailové zprávy na kontaktní údaje sdělené Zájemcem v rámci Registrace.

2.6. Dokončením Registrace bude Zájemci zpřístupněn unikátní Uživatelský profil, přičemž přihlašovací údaje budou Zájemci sděleny v rámci potvrzení Registrace. Zájemce bere na vědomí, že odpovídá za zabezpečení a utajení přihlašovacích údajů.