×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Všeobecné obchodní podmínky platné od 21. 11. 2018
Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. (dále jen „VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi Věřitelem a Klientem vzniklé v souvislosti s uzavřením Smlouvy.

I. Definice základních pojmů

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Celkové náklady jsou veškeré náklady známé Věřiteli, které musí Klient Věřiteli v souvislosti s poskytnutou Zápůjčkou zaplatit a které jsou uvedeny ve Smlouvě. Do Celkových nákladů Zápůjčky je zahrnuta Zápůjčka a Poplatek za uzavření Smlouvy.

Identifikátor znamená unikátní kód, který Věřitel odešle Klientovi prostřednictvím SMS na Mobilní telefonní číslo.

Mobilní telefonní číslo znamená mobilní telefonní číslo Klienta sdělené v rámci Registrace.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Okamžik uzavření znamená okamžik, kdy bude akceptace návrhu na uzavření Smlouvy doručena Klientovi.

Osobní údaje znamená: a) identifikační osobní údaje Klienta (tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo Účtu Klienta, emailová adresa, telefonní číslo apod.), b) osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi Klientem a Věřitelem došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy, c) údaje vypovídající o majetkových poměrech Klienta poskytnutých při Registraci a na jejím základě, d) osobní údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči Věřiteli v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků ze strany Klienta, e) všechny údaje o všech úvěrech a zápůjčkách poskytnutých Klientovi, údaje o dluzích, jež má Klient vůči Věřiteli z poskytnutých úvěrů a zápůjček, údaje o splácení závazků Klienta z poskytnutých úvěrů a zápůjček a údaje o bonitě a důvěryhodnosti Klienta z hlediska splácení jeho závazků, a to včetně údajů získaných Věřitelem v průběhu jednání o uzavření těchto obchodů, f) případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě Klienta, důvěryhodnosti a platební morálce a které sdělil Věřiteli nebo které Věřitel získal v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy.

Platební karta je nástroj určený k bezhotovostním platbám, která byla vydána bankou, u které je veden Účet Klienta a je s Účtem Klienta spjata a je opatřena identifikačními údaji Klienta jako jejího držitele.

Poplatek znamená poplatek za poskytnutí Zápůjčky sjednaný ve Smlouvě.

Převodní kurz znamená pevně stanovený kurz, který se použije při převodu částky v Kč na měnu EUR a kurz při převodu EUR na Kč. Tento převodní kurz bude použit při převodu částek, jež je Klient povinen dle Smlouvy zaplatit.

Registrace znamená řádné vyplnění veškerých údajů požadovaných Věřitelem v registračním formuláři na Stránkách věřitele.

RPSN znamená roční procentuální sazbu nákladů. Její výše včetně způsobu jejího výpočtu je uvedena ve Smlouvě a v Sazebníku.

Smlouva znamená smlouvu o zápůjčce uzavíranou mezi Věřitelem a Klientem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů znamená souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů dle článku VI. níže.

Stránky Věřitele znamená internetové stránky Věřitele na adrese www.coolcredit.cz.

Účet Klienta znamená bankovní účet Klienta nebo bankovní účet, ke kterému má Klient dispoziční právo a prostřednictvím kterého Klient provádí platby v souvislosti s poskytnutou Zápůjčkou.

Účet Věřitele znamená bankovní účet Věřitele.

Uživatelský profil znamená uživatelský účet Klienta vedený Věřitelem a obsahující veškeré informace zadané Klientem a/nebo zveřejněné ve vztahu ke Klientovi Věřitelem v souvislosti s touto Smlouvou, dostupný Klientovi na Stránkách věřitele.

Věřitel znamená společnost COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 193829

Zápůjčka znamená jistinu zápůjčky uvedenou ve Smlouvě.

Zákon o ochraně osobních údajů znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o spotřebitelském úvěru znamená zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o prodloužení splatnosti znamená žádost o změnu dne splatnosti Zápůjčky doručenou Klientem Věřiteli v souladu s článkem IV. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

II. Uzavření Smlouvy

2.1. Klientem může být pouze fyzická osoba, která dovršila věk 18 let, je státním občanem České republiky, je způsobilá k právnímu jednáním, k okamžiku odeslání nabídky na uzavření Smlouvy a k Okamžiku uzavření se nachází na území České republiky, a která má veden účet v bance (banka se sídlem v ČR) nebo zahraniční bance se sídlem v členském státu Evropské unie.

2.2. Klient dává k okamžiku Registrace výslovný souhlas Věřiteli, aby jej kontaktoval na Mobilním telefonním čísle. Dále dává Klient k okamžiku Registrace výslovný souhlas Věřiteli, aby zasílal informace na e-mailovou adresu uvedenou Klientem v Uživatelském profilu, a aby kontaktoval zaměstnavatele Klienta nebo jakékoliv jiné třetí osoby za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uvedených v Registraci nebo jiných údajů vztahujících se ke Klientovi, které Věřitel získal v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Klient souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a další komunikace s Věřitelem ze strany Věřitele.

2.3. Klient potvrzuje Věřiteli, že byl řádně obeznámen s Celkovými náklady, s výší RPSN, s podmínkami Zápůjčky v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o spotřebitelském úvěru prostřednictvím informací poskytovaných na Stránkách věřitele, a/nebo v rámci písemné nebo elektronické komunikace s pracovníky Věřitele.

2.4. Smlouvou se Věřitel zavazuje poskytnout Klientovi za dohodnutých podmínek Zápůjčku a Klient se zavazuje za dohodnutých podmínek Zápůjčku v plném rozsahu splatit společně s dalšími sjednanými platbami či poplatky.

2.5. Zápůjčku poskytuje Věřitel Klientovi na základě Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou vždy VOP.

2.6. Věřitel před uzavřením Smlouvy Klientovi poskytl a náležitě vysvětlil veškeré informace v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru.

2.7. Klient k Okamžiku uzavření Věřiteli prohlašuje a potvrzuje, že důkladně posoudil svoji majetkovou situaci, a že je tudíž schopen splácet Zápůjčku a současně, že není v prodlení se splacením jakéhokoliv závazku vůči jakékoliv třetí osobě, není si vědom, že by byl evidován v žádné z databází dlužníků nebo databází pro tvorbu úvěrové historie. Zejména pak v insolvenčním rejstříku, v Centrální evidenci exekucí, či v Databázi neplatných dokladů MVČR a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by mohly mít podstatný nepříznivý dopad na plnění jeho závazků vůči Věřiteli. V souvislosti s návrhem na uzavření Smlouvy Klient souhlasí s tím, aby Věřitel požadoval informace týkající se Klienta nebo související informace z informačních databází o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele, které evidují záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení a o potenciálních závazcích spotřebitelů.

2.8. Klient dále prohlašuje, že k Okamžiku uzavření není v prodlení s plněním svých daňových povinností ani jiných platebních povinností a veřejných odvodů vzniklých na základě právního předpisu (zejména s platbami pojistného na sociální zabezpečení), právních či protiprávních úkonů.

2.9. Klient vyplní na Stránkách Věřitele formulář návrhu na uzavření Smlouvy dle jím požadovaných parametrů. Klient odešle návrh na uzavření Smlouvy prostřednictvím Stránek Věřitele a tento je povinen opatřit prostým elektronickým podpisem ve formě Identifikátoru.

2.10. Následně je nutné provést ověření totožnosti Klienta, a to provedením autorizace Platební karty.

2.11. V případě provedení autorizace Platební karty lze provést ověření totožnosti Klienta za předpokladu, že Klient předloží Dokumentaci, a zároveň bude možné strhávat platby dle Smlouvy přímo z Platební karty. Klient bude ze Stránek věřitele přesměrován na platební bránu poskytovatele platebních služeb, kde zadá šestnáctimístné číslo Platební karty, datum expirace, CVC/CVV kód a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Tímto postupem Klient autorizuje provedení platby ve výši 1,- Kč nebo 0,10 EUR (dle zvolené platební brány) na Účet Věřitele. V případě platby v Eurech bude použit Převodní kurz vydavatele Platební karty.

2.12. Data o Platební kartě budou uložena na straně banky. Následně, pouze pokud Věřitel a Klient spolu uzavřou smlouvu, může Věřitel strhávat peněžní prostředky, které je Věřiteli Klient povinen zaplatit v souladu se Smlouvou z Platební karty automaticky, jelikož Klient tímto autorizuje Věřitele k opakovaným platbám, bez další nutnosti zadávat informace týkající se Platební karty. Převody peněžních prostředků ve výši Zápůjčky, Poplatku a případných dalších plateb dle Smlouvy pak mohou být uskutečňovány Platební kartou prostřednictvím účtu společnosti provozující platební bránu. Citlivé vstupní údaje, které se týkají Platební karty, jsou chráněny platebními branami poskytovatelů platebních služeb a nedostávají se do prostředí třetích stran.

2.13. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy bude akceptace návrhu na uzavření Smlouvy doručena Klientovi. Smlouva bude zaslána Klientovi na e-mailovou adresu sdělenou Klientem v rámci Registrace a prostřednictvím jeho Uživatelského profilu, který je pro účely Smlouvy považován za trvalý nosič dat.

2.14. Věřitel je oprávněn, na základě vlastního uvážení, odmítnout nabídku na uzavření Smlouvy. Odmítne-li Věřitel poskytnout Klientovi Zápůjčku v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, Věřitel informuje Klienta bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí, a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů nebo vyhledávání v databázi dlužníků, Věřitel Klienta vyrozumí o tomto výsledku a o použité databázi.

III. Zápůjčka a splácení Zápůjčky

3.1. Zápůjčka je zápůjčkou neúčelovou, nezajištěnou. Zápůjčka je splatná jednorázově, nebo ve třech splátkách, a to v souladu s tím, jak se Smluvní strany dohodly ve Smlouvě.

3.2. Klient je oprávněn Zápůjčku dle Smlouvy zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy. Pro případ předčasného splacení Zápůjčky má Věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Zápůjčky Klientem. Klient má v případě předčasného splacení nárok na snížení Poplatku o poměrnou část určenou dle doby od okamžiku předčasného splacení do dohodnutého data splatnosti Zápůjčky.

3.3. V případě prodlení se splacením Zápůjčky (i jakékoliv její části) a následné změně splatnosti v souladu s článkem IV. VOP se veškeré přirostlé úroky z prodlení od původního dne splatnosti až do okamžiku schválení Žádosti o prodloužení splatnosti stávají k okamžiku schválení příslušné žádosti součástí jistiny Zápůjčky.

3.4. Pokud je Klient v prodlení s plněním více splatných dluhů odlišné povahy (např. jistina, Poplatek, úroky, účelně vynaložené náklady) a Smlouva nestanoví jinak, potom se plnění Klienta započte nejdříve na Poplatek, účelně vynaložené náklady Věřitele, smluvní pokutu, úroky, úroky z prodlení případně další náklady a nakonec na jistinu.

3.5. Poskytnutá Zápůjčka spolu s Poplatkem je splatná v termínu splatnosti, jež je specifikován ve Smlouvě. Zároveň platí, že pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy v důsledku odstoupení ze strany Klienta a/nebo předčasnému splacení Zápůjčky, splatnost poměrné části Poplatku se stanoví jako den kdy dojde k uhrazení jistiny Zápůjčky na účet Věřitele v případě odstoupení Klienta od Smlouvy nebo k předčasnému splacení Zápůjčky (dle toho, co je relevantní). Splatit Zápůjčku může Klient buď zasláním dlužné částky na Účet Věřitele či vložením hotovosti na Účet Věřitele či prostřednictvím Platební karty. Formu splacení Zápůjčky si může Klient zvolit následovně:

3.5.1. Buď do 16. hodiny dne, na který připadá termín splatnosti, bude na Účtu Věřitele připsána částka ve výši Zápůjčky a Poplatku pod správným variabilním symbolem, jímž je rodné číslo Klienta;

3.5.2. Nebo Klient ponechá proces splácení na Věřiteli. Pro proces Věřitelem vyvolaného splacení Zápůjčky a plateb s ním spojených se uplatní tyto postupy:

3.5.2.1. V termínu splatnosti Zápůjčky musí být na Účtu Klienta dostatek peněžních prostředků nutných k pokrytí výše Zápůjčky a Poplatku.

3.5.2.2. Klient se zavazuje udržovat zůstatek na Účtu Klienta k okamžiku splatnosti Zápůjčky a Poplatku v takové výši, která je postačující k pokrytí Zápůjčky a Poplatku.

3.5.2.3. Věřitel si platbu Zápůjčky a Poplatku strhne automaticky, pokud nebude Zápůjčka a Poplatek uhrazeny dle článku 3.4.1. VOP, jelikož Klient Věřitele již předtím autorizoval k opakovaným platbám bez další nutnosti zadávat informace týkající se Platební karty.

3.5.2.4. Věřitel strhne částku prostřednictvím platební brány, a to buď v českých korunách (CZK) nebo v Eurech (EUR), což bude určeno měnou Účtu Klienta, ke kterému je Platební karta vydána.

3.5.2.5. Pokud Věřitel strhne částku v Eurech, pak dle Převodního kurzu. Věřitel nese veškeré další poplatky, nicméně Klientovi mohou být účtovány poplatky dle sazebníku banky Klienta za platbu v cizí měně.

3.5.2.6. V případě, že na Účtu Klienta nebude dost prostředků, bude Věřitel opakovat požadavky na stržení části dlužných částek až do úplného splacení Zápůjčky, Poplatku a dalších dlužných částek dle Smlouvy, přičemž Klientovi vzniká povinnost uhradit Věřiteli náhradu případných nákladů vzniklých v důsledku nutnosti opakovaní požadavků na stržení dlužných částek. Věřitel tímto upozorňuje Klienta, že v případě splacení dlužné částky dle Smlouvy po částech v Eurech mohou narůstat náklady banky Klienta s těmito transakcemi, které banka může Klientovi vyúčtovat v rámci poplatků.

3.5.2.7. Pokud bude Klient v Prodlení s úhradou Zápůjčky a Poplatku, pak Věřiteli uděluje souhlas, aby dal příkaz ke stržení částky nejen ve výši Zápůjčky a Poplatku, ale jakékoli další částky, jež je Klient dle Smlouvy povinen zaplatit Věřiteli z Účtu Klienta na Účet Věřitele.

3.6. Jakákoliv částka splatná podle Smlouvy Věřiteli se považuje za splacenou připsáním na Účet Věřitele, pokud byla Klientem řádně identifikována uvedením variabilního symbolu ve tvaru rodného čísla Klienta nebo pokud byla uhrazena dle článku 3.5.2. VOP. Pokud Věřitel obdrží od Klienta platbu, kterou nelze identifikovat, tato platba se považuje za přijatou až okamžikem její identifikace.

3.7. Klient se zavazuje uhradit Věřiteli veškeré reálně vynaložené a dokladované náklady spojené s vymáháním částky dlužené Klientem, včetně pověření a angažování třetí osoby k vymáhání částky dlužené Klientem.

3.8. Identifikované platby Klienta připsané na Účet věřitele budou započteny na dluh Klienta vůči Věřiteli v tomto pořadí: náklady na vymáhání, úrok z prodlení, smluvní pokuty, poplatky, jistina.

IV. Prodloužení splatnosti

4.1. Klient je oprávněn doručit Věřiteli Žádost o prodloužení splatnosti prostřednictvím svého Uživatelského profilu, ve kterém si Klient zvolí ze třech možností prodloužení splatnosti, a to o sedm (7) dnů, patnáct (15) dnů, nebo třicet (30) dnů a potvrdí, že se seznámil s aktuálním zněním VOP. Odlišná délka prodloužení splatnosti se připouští pouze po předchozím písemném souhlasu Věřitele. Poplatek za prodloužení splatnosti o sedm (7) dnů činí 15 % ze Zápůjčky, v případě prodloužení splatnosti o patnáct (15) dnů činí 25 % ze Zápůjčky, v případě prodloužení splatnosti o třicet (30) dnů činí 32,5 % ze Zápůjčky.

4.2. Klient Žádost o prodloužení splatnosti potvrdí Identifikátorem, který mu Věřitel zašle prostřednictvím SMS na Mobilní telefonní číslo. Následně Věřitel zašle Klientovi prostřednictvím Uživatelského profilu platební údaje k uhrazení poplatku za prodloužení splatnosti dle článku 4.1 VOP. Věřitel po doručení Žádosti o prodloužení splatnosti uvědomí Klienta o posouzení Žádosti o prodloužení splatnosti, a to prostřednictvím Uživatelského profilu, telefonicky pracovníkem Věřitele nebo e- mailem.

4.3. V případě neschválení Žádosti o prodloužení splatnosti bude částka zaslaná Klientem dle tohoto článku IV. použita Věřitelem na úhradu dluhů Klienta vůči Věřiteli vzniklých na základě Smlouvy, či v souvislosti s ní.

V. Další práva a povinnosti stran

5.1. Věřitel zpřístupní Klientovi údaje o Zápůjčce, zejména celkovou splatnou částku ke dni splatnosti Zápůjčky včetně veškerých úroků, poplatků a případných sankčních plateb na Stránkách věřitele v Uživatelském profilu Klienta.

5.2. Klient je povinen neprodleně oznámit Věřiteli změny jakýchkoliv údajů, které poskytl během Registrace, a to nejpozději do 3 (tří) dnů po provedených změnách. Klient předloží Věřiteli kopii Věřitelem požadované Dokumentace, a to tak, že naskenovanou Dokumentaci pošle na e-mailovou adresu Věřitele nebo kopie Dokumentace odešle poštou na adresu Věřitele.

5.3. Klient se zavazuje s náležitou pečlivostí zajistit, aby se důvěrné údaje Klienta (zejména e-mailové adresy a hesla) nedostaly do dispozice třetích stran. Klient je povinen používat pouze zabezpečené elektronické prostředky komunikace a nástroje přenosu dat. Věřitel neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi v souvislosti se zpřístupněním uživatelského účtu Klienta třetím osobám zaviněním Klienta.

5.4. Klient je povinen, je-li o to Věřitelem požádán, předložit Věřiteli dokumenty věrohodně potvrzující pravdivost údajů uvedených v Registraci a ve Smlouvě. Klient uděluje Věřiteli souhlas k ověření pravdivosti těchto údajů, a to i u třetích osob, za použití jeho osobních údajů včetně rodného čísla.

5.5. Klient má právo odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od Okamžiku uzavření, a to písemně, formou doporučeného dopisu odeslaného na adresu Věřitele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat, a to nejpozději v poslední den lhůty. V případě odstoupení Klienta dle tohoto článku je Klient povinen splatit načerpanou jistinu Zápůjčky a uhradit poměrnou část Poplatku za období ode dne, kdy byla Zápůjčka poskytnuta do dne, kdy byla jistina splacena. Odstoupení Klienta od Smlouvy je účinné v okamžiku doručení písemného odstoupení od Smlouvy Věřiteli a připsání načerpané jistiny Zápůjčky na Účet Věřitele. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení článku 3.5 výše.

5.6. Věřitel má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

5.6.1. Klient je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle této Smlouvy o více než čtrnáct dní.

5.6.2. Jakékoliv údaje poskytnuté Věřiteli Klientem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo zavádějící.

5.6.3. Pokud vůči Klientovi vyvstanou nároky třetích stran, které by mohly dle názoru Věřitele ohrozit schopnost Klienta plnit jeho závazky z této Smlouvy.

5.6.4. U kteréhokoliv soudu bude ve věci Klienta zahájeno insolvenční řízení.

5.7. V případě odstoupení Věřitele od Smlouvy se veškeré částky dlužné Klientem Věřiteli dle této Smlouvy stávají okamžitě splatnými a stávají se součástí nesplacené jistiny Zápůjčky.

5.8. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty stanovené ve Smlouvě nezbavuje Klienta povinnosti splnit závazky stanovené Smlouvou, ani povinnosti nahradit Věřiteli případnou škodu. Věřitel je oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle Smlouvy včetně VOP bez ohledu na to, zda Klient zavinil či nezavinil porušení své smluvní povinnosti vůči Věřiteli.

5.9. Věřitel může kdykoli prominout Klientovi (i) smluvní pokutu dle Smlouvy včetně VOP, (ii) jakékoli poplatky nebo (iii) jakoukoli jinou platbu či její část.

5.10. Při použití komunikačních prostředků Stranami v průběhu trvání této Smlouvy není Věřitel odpovědný za jakoukoliv ztrátu, která byla působena selháním pošty, faxu, elektronických nebo jiných komunikačních prostředků a technických zařízení, která zabezpečují příslušné služby Věřitele, včetně, ale nikoli výhradně, selhání komunikačních prostředků, internetové stránky, systémů výměny elektronických dat a platebních systémů (včetně elektronického bankovnictví).

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů Věřitelem

6.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Klientem jako Zájemcem Věřiteli při Registraci, jak je uvedený v dokumentu „Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů, zůstává tímto nedotčený a trvá v rozsahu tam uvedeném.

6.2. Pro vyloučení veškerých pochybností Klient prohlašuje, že se seznámil s obsahem ustanovení dokumentu „Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů, že porozuměl jeho obsahu, a že žádné z těchto ustanovení pro něj není překvapivé.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Vztahy Věřitele a Klienta vzniklé ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

7.2. Věřitel i Klient berou na vědomí, že v průběhu trvání Smlouvy mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu změny VOP. Za tímto účelem se sjednává, že Věřitel je oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je Věřitel povinen Klienta neprodleně informovat prostřednictvím zprávy zaslané skrze Uživatelský profil a prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Klientovi na adresu sdělenou v rámci Registrace. Klient je oprávněn tuto změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen Věřitele vyrozumět prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Věřiteli, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno. Právo Klienta vypovědět Smlouvu ve smyslu § 1752 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

7.3. Pokud některé ustanovení Smlouvy bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením formou dodatku ke Smlouvě, které co nejvíce odpovídá původnímu záměru smluvních stran.

7.4. Tato Smlouva je závazná i pro právní nástupce Stran. Klient je oprávněn své pohledávky ze Smlouvy postoupit třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem Věřitele.

7.5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 21.11.2018.