×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Jak je to rychlé Časté dotazy Kontakt Slovník pojmů O nás BLOG

Pro podnikatele Pro mladé Na auto Pro důchodce Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro slováky

Informace o zpracování osobních údajů

  ODDĚLENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 1. Obecné zásady 
 • Společnost COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 841/3, Praha 1, IČ 02112621 (Společnost) jako správce při zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o pracovní pozici a případných externistů respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržuje následující zásady
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pro stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování;
 • Osobní údaje jsou chráněny, zpracování je zajištěno s nejvyšší bezpečností tak, aby bylo zabráněno jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobní údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování;
 • Společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům, veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, uchazeči o pracovní pozici a případných externistů, mají povinnost
dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.
 1. Zpracovatelé osobních údajů
 • Právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů umožní, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem je každý subjekt, který pro Společnost jako zpracovatele zpracovává osobní údaje. V některých případech tento postup využívá i Společnost, v případě osobních údajů v oblasti lidských zdrojů zpracovatelem může být zejména personální agentura, HR a externí účetní společnost.
 1. Osobní údaje uchazečů o pracovní pozici 
 • Osobní údaje uchazečů o pracovní pozici (Uchazeč) Společnost provádí bez souhlasu Uchazeče, a to za účelem výběru nejvhodnějšího kandidáta, za účelem uzavření pracovní smlouvy a za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti (zejména pro případ potencionálních žalob ze strany Uchazečů).
 • Společnost dle předchozího odstavce zpracovává následující údaje:
 • Identifikační a kontaktní údaje – údaje uvedené na životopise Uchazeče, kterými jsou zejména jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adrese, případně rodné číslo, adresa bydliště, fotografie, adresa profilu na sociálních sítí
 • Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání
 • Veřejně dostupné údaje – Společnost může za účelem výběrového řízení získat též údaje, které jsou dostupné z veřejných rejstříků nebo jsou jinak volně dostupné v rámci sítě internet
 • Údaje ze vzájemné komunikace
 • Psychodiagnostický a jeho výsledek – test vypracovaný Uchazečem, který slouží zejména k výběru vhodného kandidáta a k posouzení potenciálu rozvoje daného Uchazeče
 • Společnost získává informace o Uchazečích z životopisu, webových portálů zaměřených na inzerci pracovních pozic, prostřednictvím personální agentury, ze sociálních sítí, případně na základě referencí.
 • Údaje uchazečů jsou uchovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu, tj. po dobu
 • 6 měsíců v případě jednorázově obsazovaných pozic (např. managerské pozice, odborné pozice),
 • 12 měsíců v případě „trvale otevřených pozic“, které Společnost obsahuje pravidelně (zejm. Specialisti Callcentra, programátorské pozice)
 • Pokud Uchazeč vysloví souhlas s uchováním svých osobních údajů (např. v životopise, e-mailem, písemně) po dobu delší nežli uvedenou výše, potom Společnost uchová a archivuje osobní údaje tohoto Uchazeče, a to za účelem oslovení pro případ, že Společnost otevře vhodnou pozici pro daného Uchazeče.
 1. Osobní údaje zaměstnanců 
 • Údaje zaměstnanců Společnost zpracovává bez jejich souhlasu v nezbytném rozsahu, a to (i) z důvodu plnění smlouvy (pracovní či jiné smlouvy uzavřené v souvislosti se zaměstnaneckým poměrem daného zaměstnance), (ii) za účelem splnění právních povinností Společnosti vyplývajících ze sektorových zákonů – zejména zákona č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru (ZSÚ), v aktuálním znění, na základě kterého Společnost uchovává zejména výpisy z trestního rejsříků zaměstnanců a případné další doklady, sloužící k prokázání důvěryhodnosti a odbornosti zaměstnanců, (iii) za účelem splnění právních povinností Společnosti vyplývajících z obecných zákonů – zejm. povinností vůči orgánům státní správy, soudům, policii, plnění archivační povinnosti, (iv) za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů – zejm. za účelem ochrany IT technologií, budov, majetku, dobého jména Společnosti, prevence a šetření podvodů, a (v) z důvody oprávněných zájmů Společnosti v oblasti personálního poradenství, vzdělávání a hodnocení.
 • Informace o zaměstnancích Společnost získává ze životopisu, vstupního formuláře, pohovoru, vzájemné komunikace a z psychodiagnostického testu.
 • Společnost dle předchozího odstavce zpracovává následující údaje:
 • Identifikační a kontaktní údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa, rodné číslo, bankovní spojení, číslo OP, případně rodinný stav fotografie, adresa profilu na sociálních sítí
 • Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání
 • Údaje ke zpracování mzdy, odměňování a benefitů – evidence odpracované doby, údaje pro zohlednění slev a srážek na daních, na spoření a pojištění, informace o pracovních úrazech, údaje o pracovních cestách, nařízené srážky ze mzdy, potvrzení o studiu, informace o invalidním či starobním důchodu, datum narození, státní příslušnost, informace pro roční zúčtování daně,
 • Personální poradenství, vzdělávání a jejich hodnocení – v oblasti personálního poradenství a kariérního rozvoje zaměstnanců Společnost pracuje s historií pozic, odměňováním a pracovním hodnocením. Pro vybrané pracovní pozice jsou využívány psychodiagnostické testy a hodnocení osobnosti zaměstnance. Společnost současně uchovává informace z případných porušení vnitřních předpisů, zákona, dohody o hmotné zodpovědnosti, dohody o závazcích zaměstnance, pracovnělékařské prohlídky, hodnocení zaměstnance, plné moci, informace o absolvovaných školeních a vzdělávacích akcích.
 • Doklady k prokázání důvěryhodnosti – za účelem plnění vyplývajících ze zákona Společnost uchovává výpisy z rejstříku trestů vybraných skupin zaměstnanců (zejména Specialisti Call centra, Vedoucí oddělení, administrativní pozice)
 • Ochrana informačních systémů, nahrávání hovorů – Z důvodu ochrany IT systémů jsou ukládány informace o přihlášení a odhlášení zaměstnanců, případně je zaznamenávána aktivita ve vybraných systémech (zejména v systému Back Office). U vybraných pracovních pozic jsou nahrávány rozhovory s klienty jako doklad o realizované službě a splnění zákonných požadavků na Společnost jako poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Obsah komunikace je důvěrný a Společnost jej využívá pouze pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů
 • Společnost osobní údaje zaměstnanců zpracovává pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Společnost, zejm. oddělení HR, průběžně posuzuje, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány pro následující účely
 • Plnění smlouvy – údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zaměstnaneckého poměru, resp. smluvního vztahu, část údajů může být skartována pět let po ukončení smluvního vztahu, část osobních údajů však společnost uchovává až 16 let, a to s ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem
 • Plnění zákonných povinností Společnosti - hlasové záznamy jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení obchodu klienta, ke kterému se hlasový záznam vztahuje.
 • Osobní údaje zaměstnanců jsou zpřístupněny zejména HR oddělení v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností spočívající v řízení personální agendy. Osobní údaje zaměstnanců jsou současně předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny v souladu se zákonem. Blíže viz čl. 2 výše.
 1. Právo odvolat souhlas a právo vznesení námitky
  • V tomto dokumentu, je popsáno, jaké osobní údaje Uchazečů a zaměstnanců smí Společnost zpracovávat jen se souhlasem Uchazeče/zaměstnance. Souhlas se zpracováním není Uchazeč/zaměstnanec povinen udělit, pokud ho však udělí, tak je oprávněn ho kdykoliv odvolat. V případě odvolání souhlasu Společnost ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelu vyžadující souhlas. Zpracování, které proběhlo do okamžiku odvolání však není odvoláním souhlasu dotčeno.
 • V případě zpracování na základě oprávněného zájmu jste oprávněni vznést námitku proti takovému zpracování.
 • Odvolat souhlas, nebo vznést námitku podle předchozích odstavců můžete na e-mailové adrese (sarka.bemova@coolcredit.cz)
 1. Předávání osobních údajů do zahraničí 
 • Osobní údaje Uchazečů a zaměstnanců jsou zpracovávány na území České republiky, případně mohou být předávány zpracovateli, na území jiného členského státu EU.
 1. Práva Uchazečů a zaměstnanců 
 • Uchazeč/zaměstnanec má právo o poskytnutí informace o osobních údajích, které o něm Společnost zpracovává, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů.
 • Uchazeč/zaměstnanec je oprávněn
 • požadovat vysvětlení,
 • požadovat, aby Společnost odstranila či opravila závadný stav v oblasti zpracování osobních údajů dotčeného Uchazeče/zaměstnance;
 • požadovat, aby Společnost opravila nepřesné údaje nebo doplnila neúplné údaje;
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 • požadovat, aby Společnost osobní údaje vymazala, s tím, že tomuto požadavku Společnost vyhoví, pokud (i) osobní údaje již nebudou potřebné, (ii) byl odvolán souhlas na základě, kterého jsou osobní údaje zpracovány, (iii) byly úspěšně vzneseny námitky proti zpracování, (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění povinnosti Společnosti.
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů za účelem zjednání nápravy.