×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Co je darovací smlouva a co by měla obsahovat + vzor!

Co je darovací smlouva a co by měla obsahovat + vzor!

Darováním rozumíme dobrovolné a bezúplatné (nebudeme požadovat nějakou protihodnotu) převedení vlastnického práva nějaké věci na jinou osobou, ať už se jedná o věc nemovitou (např. dům, pozemek), movitou, hmotnou i nehmotnou (např. obchodní tajemství nebo pohledávka). Podmínkou darování je samozřejmě fakt, že dárce tuto věc vlastní a může toto vlastnictví převést na někoho jiného, proto nemůže dárce darovat věc, která není jeho. Darování, právní vztah mezi dárcem a obdarovaným, je zakotven v občanském zákoníku v § 2055–2078 a realizuje se prostřednictvím darovací smlouvy.


Darovací smlouvu obvykle považujeme za tzv. reálnou smlouvu. To znamená, že současně s uzavřením darovací smlouvy dochází i k odevzdání nějakého movitého daru. V tomto případě zákon neukládá, že reálná darovací smlouva musí mít písemnou formu. Může se jednat o klasické předání „z ruky do ruky“ nebo o nějaké symbolické převzetí věci, pokud je objemnější, např. klíčky od automobilu. Reálná darovací smlouva je tedy neformální a realizuje se především ústně.

Další druhem darovací smlouvy je konsensuální darovací smlouva. Ta se uzavírá v případě, kdy nedochází k okamžitému předání daru jako u reálné smlouvy. Dárce se pouze zavazuje, že dar předá obdarovanému po uzavření darovací smlouvy, tedy někdy později, a obdarovaný s nabídkou daru souhlasí. Konsensuální darovací smlouva musí mít vždy písemnou formu. Písemná forma darovací smlouvy je vyžadována také v okamžiku, kdy darem je nějaká nemovitá věc. Ostatně to je podmínka u veškerého nakládání s nemovitostmi. Darovací smlouva by měla obsahovat všechny níže uvedené náležitosti (viz vzor darovací smlouvy) v případě darování, kdy je samotný dar odevzdáván až později. Mimoto však musí být podpisy dárce a obdarovaného na stejném listu darovací smlouvy a být úředně ověřeny. Samotné vlastnictví darované nemovitosti se nabývá až vkladem do katastru nemovitostí.

Obdarovaný je povinen v některých případech zaplatit daň z příjmu, neboť obdržení daru je považovaný za majetkový prospěch na straně obdarovaného. Osvobozeno od daně je darování mezi osobami blízkými, ale i v případě, že movitý majetek nemá hodnotu vyšší než 15.000,- Kč. V ostatních případech je nutné odvézt daň ve výši 15 %.


I když platí pravidlo, že smlouva se musí dodržovat, může dárce v některých případech požadovat vrácení daru. Pokud se dárce ocitne v nouzi, kdy nemá na základní výživu sebe nebo osob, ke kterým má vyživovací povinnost, může svůj dar odvolat a požadovat jeho vrácení. Obdarovaný pak má povinnost dar vrátit nebo zaplatit jeho obvykle cenu, ale pouze do výše, kterou dárce potřebuje k výživě. Obdarovaný je takové povinnosti zproštěn ve chvíli, kdy je ve stejné nouzi jako dárce. Dárce dále může od darovací smlouvy odstoupit pro nevděk obdarovaného nebo pokud obdarovaný dárci nebo jeho blízkým ublíží. 


VZOR DAROVACÍ SMLOUVY (v roce 2021)


uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 

[Jméno a příjmení], narozen/a dne [●], trvale bytem na adrese [město, PSČ, ulice], [Česká republika]

 

(dále jen „Dárce“)

 

a

 

[Jméno a příjmení], / narozen/a dne [●], trvale bytem na adrese [město, PSČ, ulice], [Česká republika]

 

(dále jen „Obdarovaný“)

 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

 

I.

Předmět smlouvy

 

1.    Darem se ve smyslu této smlouvy rozumí __________________ (dále jen „Dar“). Dárce tímto prohlašuje, že má Dar ve svém výlučném vlastnictví. Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s Darem není žádným způsobem omezena.

 

2.    Dárce touto smlouvou dar uvedený v bodě 1. obdarovanému bezplatně poskytuje. Obdarovaný Dar do svého výlučného vlastnictví tímto přijímá.

 

 

3.    Dárce nenese žádnou odpovědnost za vady darovaného vybavení /NEBO/ Dar má následující vady:

 

4.    Podpisem této smlouvy obdarovaný zároveň potvrzuje převzetí movitých věcí uvedených v příloze č. 1, k němuž došlo při uzavření této smlouvy. /NEBO NAPŘ./ Dar bude předán do X dnů.

 

 

II.

Odvolání a vrácení daru

1.    V případě práva Dárce odvolat Dar a požadovat po Obdarovaném jeho vrácení pro nouzi nebo nevděk se užije úpravy § 2068 až 2075 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

 

III.

Závěrečná ustanovení

 

1.   Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

 

2.   Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně.

 

3.   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

 

 V [●] dne [●]

Dárce: [●]

Jméno:

__________________________________


 V [●] dne [●]

Obdarovaný: [●]

Jméno:

____________________________________

Čtěte také

Potřebujete půjčit?

-
+
od 5 dní
do 30 dní

Jak rychle dostanu peníze?

Když odešlete žádost
TEĎ v 14:00
Podepíšete smlouvu (pomocí SMS)
do 1 minuty
Přiložíte kopii OP
do 2 minut
Přiložíte výpis z účtu
do 2 minut
Vyhodnotíme žádost
do 5 minut

Peníze můžete dostat již v 10:03

Platí v případě vyplacení půjčky na Váš bankovní účet v rámci stejné banky

Chcete poradit ohledně půjčky?

Potřebujete radu? Jsme tu pro Vás!