×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Co je insolvence a jak funguje a probíhá v roce 2021?

Co je insolvence a jak funguje a probíhá v roce 2021?

Insolvence, osobní bankrot, oddlužení. Slova, která znamenají to samé, ale ne každý jim rozumím. Proto jsme ohledně nich připravili odpovědi na nejčastější otázky.


Jak funguje insolvence?

Insolvence je druh soudního řízení, jehož předmětem je řešení úpadku dlužníka, tedy řeší situaci, když má dlužník více věřitelů a již není schopen dostát svým finančním závazkům a své dluhy řádně splácet. 

Insolvence funguje jednoduše řečeno tak, že dlužník splatí část svých dluhů a zbylé dluhy jsou mu odpuštěny.  Cílem insolvence není jen pomoci dlužníkům vypořádat se se svými dluhy a dostat šanci začít znovu, ale zároveň i věřitelům, kteří mají větší šanci získat své pohledávky alespoň z části zpět. Často se můžeme setkat s pojmy „oddlužení“ a „osobní bankrot“, které jsou obecně stejným označením pro insolvenci.


Zbaví mě insolvence jen dluhů z půjček?

Ne. V rámci insolvenčního řízení se uspokojují jakékoliv dluhy, ať už se jedná o bankovní či nebankovní půjčky, dluhy za zdravotní a sociální pojištění, nájemné, dluhy za elektrickou energii, vodu, plyn, dluhy u mobilní operátora apod. Všechny dluhy se navíc od povolení oddlužení neúročí.


Jaké jsou podmínky oddlužení?

Aby bylo oddlužení soudem povoleno, musí dlužník splňovat tři základní podmínky:

  • dlužník má alespoň dva věřitele,
  • dlužník má alespoň dva své dluhy po splatnosti déle než 30 dní,
  • dlužník není schopen své dluhy splácet.

Příkladem může být dlužník, který se ocitl v situaci, kdy dluží peníze bance, leasingové společnosti za auto a obchodu s elektronikou za notebook. Po zaplacení nájmu a dalších běžných výdajů mu však zbývají finance už jen na splátku onoho notebooku. Tento stav trvá už dva měsíce a banka i leasingová společnost už hrozí vymáháním pohledávek prostřednictvím exekutora. Jelikož dlužník ví, že se jeho finanční situaci v blízké době nezmění k lepšímu, podal návrh na oddlužení, které mu soud následně povolil.

Dlužník splnil všechny tři podmínky. Měl minimálně dva věřitele, u nichž měl minimálně dvě pohledávky více jak 30 dní po splatnosti a své dluhy už nedokázal splácet.


Kolik budu muset měsíčně splácet? Jaká je minimální výše splátek v oddlužení?


Minimální výše splátky je od 1.7.2020 určena dvojnásobkem výše odměny insolvenčního správce ve výši 1089,- Kč, tedy minimální výše splátek v oddlužení činí 2178,- Kč. I když tímto snížením minimální splátky zůstane v peněžence dlužníka více peněz, je nově mít při podávání insolvenčního návrhu příjem přibližně 11100,- Kč.

Výše splátky je dána tzv. nezabavitelnou částkou, což je v podstatě částka, která by měla stačit na pokrytí nákladu na živobytí a bydlení. Vypočítává se součtem životního minima jednotlivce (v současné době 3860,- Kč u bezdětné dospělé osoby) a obvyklé sumy za nájemné bydlení pro jednotlivce v obci od 50.000 do 99.999 obyvatel (bez ohledu na to, v jak velké obci jedinec žije), jejíchž výše letos činí 6502 Kč vynásobené třemi čtvrtinami. Tedy výše nezabavitelné částky je 7771,5,- Kč. 

Má-li dlužník příjem ve výši 16000,- Kč a nezabavitelná částka činí 7771,5,- Kč, pak základ pro výpočet splátky v oddlužení je 8228,5,- Kč (rozdíl příjmu a nezabavitelné částky).  Tato suma se rozdělí na třetiny, kdy dvě třetiny tvoří splátku oddlužení (5485,- Kč) a jedna třetina zůstává dlužníkovi (2743,- Kč). Shrneme-li výpočet: Bezdětný jedinec s čistým měsíčním příjmem 16000,- Kč bude v insolvenčním řízení splácet měsíčně 5485,- Kč a jeho výplata po srážce bude 10515,- Kč. 


Kolik budu muset splatit a jak dlouho oddlužení trvá?

V ideálním případě by měl dlužník splatit všechny své dluhy a v plné výši, ovšem s tím insolvenční zákon nepočítá. Jistě jste slyšeli o 30 %, minimální hranici, jež dlužník musel splatit za 5 let, aby byl osvobozen od splácení zbytku pohledávek. To platilo do června 2019. Novela zákona z tohoto roku počítá s několika možnosti splnění oddlužení:

  • oddlužení může být splněno již za tři roky, pokud dlužník uhradil alespoň 60 % dluhů,
  • je splněno ve chvíli, kdy dlužník zaplatil během 5 let minimálně 30 % dluhů,
  • !!! i když dlužník nesplnil první ani druhou možnost, ale vyvíjel dostatečnou snahu a splácel minimálně cca 2178,- Kč měsíčně, může soud rozhodnout o splnění oddlužení,
  • senioři a invalidní důchodci mohou být oddlužení i v případě, že během tří let nesplatili ani 30 % svých dluhů.

Jak požádám o insolvenci?

Insolvenční řízení se zahajuje návrhem, který je oprávněn podat dlužník a věřitel (§ 97. (1)), přičemž nemůže jej podat sám, ale prostřednictvím oprávněné osoby. Insolvenční návrh nejčastěji podává za dlužníka advokát, další oprávněnou osobou je notář, soudní exekutor, insolvenční správně nebo jiná akreditovaná osoba.

Návrh musí splňovat některé formální požadavky. Součástí návrhu tak musí být výpis z rejstříku trestů a dokumenty dokazující finanční závazky a neschopnost jejich splacení (upomínky, dopisy od exekutorů apod.) a doklady o příjmem (pracovní smlouva, výplatní pásky, daňové přiznání, potvrzení o výši vyplaceného důchodu apod.) a majetku. Oprávněná osoba vám samozřejmě se všemi potřebnými náležitostmi pomůže.


Mohou o oddlužení žádat manželé společně?

Samozřejmě. Pokud jsou oba manželé dlužníci a oba splňují výše uvedené podmínky pro povolení oddlužení, mohou společně podat jeden návrh. Není přitom nutné, aby každý z nich byl schopný splatit během pěti let 30 % svých závazků, tedy dohromady 60 %. Pro splnění oddlužení stačí splatit pouze oněch 30 % výše přihlášených pohledávek, neboť jsou považováni v podstatě za jednoho dlužníka. To souvisí s tím, že oba manželé se na splácení podílejí společně, v insolvenčním řízení může provádět úkony kterýkoliv z nich, veškerý majetek se považuje za společné jmění a pokud se jeden rozhodne řízení např. ukončit, druhý s tím musí souhlasit. Minimální výše splátky v případě oddlužení manželů činí 3267,- Kč.


Jak probíhá insolvence?

Jak jsme již zmínili, insolvenční řízení začíná návrhem na jeho zahájení. Tento návrh je následně zveřejněn v rejstříku insolvencí. Od tohoto okamžiku nemůže věřitel vůči dlužníkovi požadovat splacení pohledávky a současně dochází k přerušení exekučního vymáhání či výkonu jiného rozhodnutí. Má-li soud za prokázané, že se dlužník nachází v úpadku, vydá rozhodnutí o povolení oddlužení, určí insolvenčního správce a vyzve věřitele k přihlášení svých pohledávek ve lhůtě až dvou měsíců. Záleží na věřiteli, zda pohledávku přihlásí do insolvenčního řízení dlužníka, avšak pokud tak neučiní v soudem určené lhůtě, jeho pohledávka se stává dále nevymahatelná.

Po skončení lhůty pro přihlášení pohledávek věřiteli dochází k přezkumnému jednání. Insolvenční správce přezkoumává doručené přihlášky pohledávky, zda splňují veškeré náležitosti, zda opravdu vznikly nebo již zanikly (jsou promlčené), případně jestli výše dluhu je věřitelem vypočítána správně. Pokud nic nebrání schválení oddlužení, soud tak rozhodne a následně již dochází k postupnému splácení dluhu. 

Insolvenční řízení končí potom, co dlužník splatí buď 100 % svých dluhů, 60 % dluhů během tří let, 30 % procent dluhů po dobu pěti let nebo pokud tak rozhodne soud. Soud také po splnění oddlužení vydá usnesení o osvobození dlužníka od splacení zbytku pohledávek, které nebyly v rámci insolvenčního řízení uspokojeny (včetně těch, které ani nebyly do insolvenčního řízení přihlášeny).  Avšak osvobození dlužníka od splácení neuspokojených pohledávek se nevztahuje na dluhy, které vznikly trestnou činností nebo vznikly v době trvání oddlužení.


Jaké jsou způsoby řešení oddlužení?

Zákon rozlišuje dva způsoby řešení oddlužení, a to zpeněžení majetkové podstaty, prostřednictvím splátkové kalendáře nebo kombinací obojího. 

Zpeněžení majetkové podstaty, jak název napovídá, je prodej majetku dlužníka, jehož výdělek je v poměru určeném v rozvrhovém usnesení vyplacen věřitelům. Po splnění rozvrhové usnesení dochází i ke splnění oddlužení a prominutí zbylé části dluhu. 

Oddlužení prostřednictvím splátkové kalendáře probíhá formou pravidelných měsíčních splátek sraženými z postižitelných příjmů dlužníka (viz Kolik budu muset měsíčně splácet?).


Může mi být schválená insolvence zrušena?

Ano. Soud může rozhodnout o zrušení schváleného oddlužení v případě porušení podmínek insolvenčního řízení. Důvodem zrušení tak může být nepoctivý záměr dlužníka např. v zatajování majetku nebo převod jeho vlastnických práv na někoho jiného s cílem dosáhnout nižšího uspokojení věřitelů. Další důvodem je neplnění splátkové kalendáře, kdy dlužník své dluhy nesplácí. 


Jak dlouho budu uveden v insolvenčním rejstříku?

Podle zákona jsou veškeré informace o dlužníkovi a jeho insolvenčním řízení znepřístupněny 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skočeno insolvenční řízení (§ 425 insolvenčního zákona).


Mohu žádat o další insolvenci?

Zákon nijak nestanovuje omezení počtu insolvencí, a tak o ni můžete žádat i v případě, že jste již jednou úspěšně oddlužení splnili. V tomto případě by se však soud mohl ptát, zda nedošlo k nepoctivému záměru dlužníka a návrh na povolení oddlužení může z tohoto důvodu zamítnout.


Čtěte také

Potřebujete půjčit?

-
+
od 5 dní
do 30 dní

Jak rychle dostanu peníze?

Když odešlete žádost
TEĎ v 14:00
Podepíšete smlouvu (pomocí SMS)
do 1 minuty
Přiložíte kopii OP
do 2 minut
Přiložíte výpis z účtu
do 2 minut
Vyhodnotíme žádost
do 5 minut

Peníze můžete dostat již v 10:03

Platí v případě vyplacení půjčky na Váš bankovní účet v rámci stejné banky

Chcete poradit ohledně půjčky?

Potřebujete radu? Jsme tu pro Vás!