×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Jak je to rychlé Časté dotazy Kontakt Slovník pojmů O nás Blog

Pro podnikatele Pro mladé Na auto Pro důchodce Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky

Souboj: Exekuce vs insolvence

Souboj: Exekuce vs insolvence

Abychom dokázali určit rozdíl mezi insolvencí a exekucí, musíme oba termíny nejdříve definovat. K tomu nám pomohou samotné zákony, tj. Insolvenční zákon [1] a Exekuční řád [2].

Insolvencí se rozumí neschopnost dostát peněžním závazkům, přičemž majetek dlužníka nestačí k pokrytí dluhu. A nemusí se jednat pouze o půjčku, ale i o jakékoliv další závazky - například nezaplacená jízdenka a pokuta od revizora. Cíl insolvenčního zákona nalezneme hned v jeho obecné části: 

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
„Tento zákon upravuje
a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů,
b) oddlužení dlužníka.“

Tento paragraf lze chápat tak, že dochází k ochraně obou zúčastněných stran v insolvenčním řízení – tedy jak dlužníka, tak i věřitele. Pro dlužníka je insolvence způsob, jak se vymanit z dluhové spirály a dostat šanci začít znovu. Na druhou stranu insolvenční řízení chrání věřitele před úplnou ztrátou celé pohledávky.


 
[4] Vývoj Insolvencí v ČR

Vývoj počtu insolvenčních návrhů má klesající trend. Mezi roky 2016 a 2017 klesl dokonce o 21,6 %. Důvodem tohoto pozitivního vývoje může být ekonomický růst, přesto otázkou zůstává, proč se nepromítl i do statistik exekucí. Po novele insolvenčního zákon z letošního roku, kdy se podmínky schválení insolvence značně zjednodušili a otevřeli se většímu počtu dlužníků, se očekává růst počtu návrhů.

Exekuční řízení je donucovacím prostředkem soudu ke splnění povinností dlužníka (povinného), který není ochoten dobrovolně splácet své závazky, i když jeho majetek k jeho úhradě postačuje. Rozhodnutí soudu vykonává exekutor. Jeho cílem je uspokojit pohledávky věřitele (oprávněného) v co největší míře, přičemž hlavním účelem je plné uhrazení dluhu [2].


[5] Vývoj exekucí v ČR

Na webových stránkách Exekutorské komory České republiky jsou dohledatelná statistická data jen do roku 2011, kdy se celkový počet nařízených exekucí blížil již k jednomu milionu. Díky zákonu o svobodném přístupu k informacím ale získala data z let 2016 a 2017 Otevřená společnost, která jej zveřejnila na svém webovém portálu. I vy sami se můžete podívat na interaktivní mapu exekucí viz níže.

Trend růstu počtu exekucí z prvního grafu nemá ani v dalších letech klesající tendenci, a to i přesto, že je rekordně nízká nezaměstnanost. V roce 2017 se podle Exekutorské komory nacházeli v exekuci 863 tisíc lidí a z toho více než polovina z nich má více jak tři exekuce. Nejhorší situace je podle mapy v Ústeckém kraji, kde byl v exekuci téměř každý pátý člověk. Celkově by se dala špatná situace v ČR hodnotit číslem 10 – každý desátý občan České republiky má exekuci.


[6] Mapa exekucí.

Hlavním rozdílem mezi insolvencí a exekucí je dobrovolnost, resp. nedobrovolnost jejich zahájení. O podání návrhu na insolvenci totiž rozhodujeme my sami (pokud návrh na insolvenci nepodává věřitel), a to často ve chvíli, když už nedokážeme dostát svým peněžením závazkům. Když soud našemu návrhu vyhoví, neznamená to, že náš dluh je zcela vymazaný. To se stane až po splacení 30 % dluhů do pěti let v pravidelných platbách podle splátkového kalendáře určených soudem. Jednou z podmínek pro povolení insolvence je více věřitelů, u nichž dlužník nesplácí své závazky. Při insolvenci mají nárok na úhradu pohledávky všichni věřitelé, kteří se o ni přihlásí. [3]

Návrh na exekuční řízení podává věřitel, a tak je z našeho pohledu řízením nedobrovolným. Důvodem, proč k takovému kroku věřitel přistoupí, je neochota dlužníka splácet své dluhy, nekomunikuje a nereaguje na žádné výzvy. V takovém případě nemá věřitel jinou možnost, jak svou pohledávku získat zpět. Výše jsme zmiňovali, že při insolvenci se splácí dluhy všem věřitelům, u exekuce se ovšem řeší jen pohledávka jednoho věřitele, který návrh podal. To by u insolvence možné nebylo, neboť by se jednalo o upřednostňování věřitele a žádný z účastníku nesmí být poškozen ani zvýhodněn.[1] V takovém případě by soud insolvenční řízení zrušil a věřitel by mohl na dlužníka podat trestní oznámení.

Důležité je také zmínit vztah mezi insolvencí a exekucí, totiž že zahájení insolvenčního řízení zamezuje provedení exekuce. Věřitelé sice mají možnost žádat nařízení exekuce, dokonce jim i soud může vyhovět, její vykonání však možné není. V článku o způsobech provedení exekuce jsme se zabývali exekucí na peněžité plnění. Jedním ze způsobu je exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, často se přistupuje ale i k prodeji movitých i nemovitých věcí. [3] Při žádosti o oddlužení, a tedy pokusu uspokojit v co nejvyšší míře své věřitele, dlužník svou aktivitou vyvíjí snahu své závazky řešit, a proto získává určitou ochranu svého majetku před exekucí.

Pro insolvenci i exekuci existují samostatné veřejné registry, tedy exekuční a insolvenční registr, v níž jsou uváděny informace o subjektech procházející insolvenčním nebo exekuční řízení. Insolvenční registr je spravován ministerstvem spravedlnosti a přístup do jeho databáze je zdarma na adrese: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Existují i další registry, ale některé společnosti je nepoužívají a nabízejí půjčku bez registru.

Jak probíhá exekuce? 
Podívejte se na video nebo si přečtěte náš článek o tom, jak probíhá exekuce:


Do dluhové pasti, kdy už člověk není schopný platit své závazky, se může dostat každý – a nikdo by to neměl považovat za osobní selhání. Ocitnete-li se v takové situaci, neřiďte se heslem „čas vše spraví“. Ono se totiž říká i „snaha se cení“, a proto komunikujte se svým věřitelem a pokuste se najít schůdné řešení. Finance jsou sice matematika – nekompromisní s jasnými pravidly, ale i ti, co s čísly pracují, jsou lidé s individuálním přístupem.  Úvěrové společnosti nemají zájem půjčovat nebonitním klientům, podávat na ně exekuční návrh a vystavovat se riziku, že svou pohledávku nezískají zpět. Ovšem ani ony nedokáží posoudit v celé míře vaši schopnost dostát svým závazkům. Proto si pečlivě promyslete, zda budeme moci i v budoucnu splácet svou půjčku a pokud ne, nevystavujte se takovému riziku. 

Společnost COOL CREDIT získala licenci ČNB k poskytování úvěrů již v roce 2018. Ta na ní klade velkou zodpovědnost i za její klienty, a proto pečlivě prověřuje jejich úvěruschopnost v souladu s politikou zodpovědného půjčování. Chrání tím nejen sama sebe, ale i své klienty před předlužením. Zakládá si na individuálním přístupu a v případě jakéhokoliv problému se splácením, se snaží nalézt to nejlepší řešení

Zdroje:
[1] č.182/2006 Sb., insolvenční zákon
[2] č.120/2001 Sb., exekuční řád
[3] WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). 
[6] Mapa exekucí. Dostupné z http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/

SLOVNÍČEK POJMŮ
Osvojte si pojmy, budou se hodit.
oprávněný: věřitel; může podat návrh na zahájení exekuce
povinný : dlužník; nesplnil svou povinnost uloženou v exekučním titulu
exekuční titul: rozhodnutí (zpravidla soudu) nebo jiná veřejná listina, která ukládá dlužníkovi povinnost nebo potvrzuje existenci pohledávky
dražba: způsob zpeněžení věcí
exekuční příkaz: rozhodnutí soudního exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce (srážkami ze mzdy, prodej movitých nebo nemovitých věcí)
soudní exekutor: úřední osoba; provádí výkon exekučních titulů


Čtěte také

Potřebujete půjčit?

-
+
od 5 dní
do 30 dní

Jak rychle dostanu peníze?

Když odešlete žádost
TEĎ v 14:00
Podepíšete smlouvu (pomocí SMS)
do 1 minuty
Přiložíte kopii OP
do 2 minut
Přiložíte výpis z účtu
do 2 minut
Vyhodnotíme žádost
do 5 minut

Peníze můžete dostat již v 10:03

Platí v případě vyplacení půjčky na Váš bankovní účet v rámci stejné banky

Nejzajímavější čtení z blogu

Zadejte svůj email a každý pátek Vám
pošleme vybrané články ze světa financí

Chcete poradit ohledně půjčky?

Potřebujete radu? Jsme tu pro Vás!
+420 
Zavoláme ihned

Nejnovější

Variabilní symbol
30.6.2021
Slovník pojmů
Ručitel
14.3.2021
Slovník pojmů
Oferta
14.3.2021
Slovník pojmů
Eskontní úvěr
14.3.2021
Slovník pojmů
Bezúhonnost
14.3.2021
Slovník pojmů
Věřitel
14.3.2021
Slovník pojmů
Zákon o spotřebitelském úvěru
14.3.2021
Slovník pojmů
Překlenovací úvěr
14.3.2021
Slovník pojmů