×
Získat peníze Co je potřeba Jak to funguje Zavoláme vám Peníze ihned Nejčastější dotazy O nás Kariéra Blog Kontakt Slovník pojmů

Online půjčka Pro podnikatele Pro mladé Pro důchodce Na auto Půjčka o víkendu Půjčka ve zkušební době Půjčka pro Slováky Půjčka pro studenty

Kdo je exekutor a na co nemá právo?

Kdo je exekutor a na co nemá právo?

Kdo je exekutor?

Exekutor má za sebou dlouhé studium, má znalosti právního systému a jsou na něj kladeny vysoké nároky. Institut soudního exekutora byl v České republice zaveden v roce 2001. Stalo se tak z důvodu, že soudy sice vydaly pravomocné rozhodnutí ohledně určité peněžité pohledávky, ale výkon tohoto rozhodnutí nebyl v dostatečné míře uspokojován. Exekutor svou činnost nemůže vykonávat svéhlavě a je závislý na soudním rozhodnutí. Kromě toho se řídí Ústavou České republiky, zákony a dalšími předpisy. Může se teď zdát, že exekutor je vlastně úředník, kterého pověří soud, aby vykonával jeho vůli. Ve skutečnosti je ale také podnikatelem, protože funguje podobně jako jiné subjekty na trhu, které se snaží o co nejvyšší zisky. Exekutora si pro výkon rozhodnutí totiž nevybírá soudce ale oprávněný (a nemusí se jednat jen o společnost poskytující online půjčky), a to exekutora, který má např. dobré reference nebo vysoké procento úspěšnosti při vymáhání.


Mapa exekucí [1]

Exekuční řízení je zahájeno vždy podáním návrhu věřitele, který již má v ruce tzv. exekuční titul, o nichž jsme psali v článku insolvence a exekuce. Ten jej nepodává soudu, ale přímo exekutorovi, který musí zkontrolovat před odesláním soudu, zda návrh obsahuje veškeré náležitosti. Exekutor požádá o udělení pověření k vykonání exekuce příslušný soud. Rozhodne-li o oprávněnosti návrhu, na cestě k provedení samotné exekuce svítí zelená. Exekutor nemá ze zákona povinnost informovat dlužníka o zahájení exekučního řízení a zaklepat na jeho dveře může prakticky kdykoliv, aniž by se předem ohlásil. Tato situace „o něm bez něj“ může někomu připadat neetická nebo drzá, ovšem exekutor má pro takové jednání praktické důvody. Dozvěděl-li by se dlužník o nařízené exekuci, nejspíš by se začal svého majetku na oko zbavovat. V úvodu článku jsme tuto situaci už zmínili, nutno ale podotknout, že skrýt věci před exekutorem zakopáním na zadním dvorku není moudré řešení, protože nebude-li na pokrytí dluhu stačit peněžní prostředky a věci v domácnosti, může dojít k prodeji nemovitosti – dlužník potom nebude mít ani pozemek, ani věci.

Exekuční řízení

Kdy může přijít exekutor?

Exekutor může přijít až na základě rozhodnutí soudu na základě stanovených pravidel, které berou ohledy na všechny zúčastněné strany. Rozhodně tedy nemůže přijít kdykoliv jen na základě svého rozhodnutí, ale pouze s exekučním případem. Ptáte-li se na čas, exekutor může do vašeho bytu přijít téměř kdykoliv, ve vyjímečných případech i v době vaší nepřítomnosti. 

Co všechno může vzít?
Samotnou exekuci je možné provést několika způsoby. Primárně se sáhne na peníze dlužníka. Nejčastější a pro exekutora nejsnazší způsob vymáhání je exekuce na plat. Nejedná se přitom výhradně o příjem ze zaměstnání, srážky mohou být uvaleny i na mateřskou, důchody, přídavky na děti nebo nemocenskou. Na druhou stranu, na některé příjmy exekutor šáhnout nesmí.

Co nesmí exekutor zabavit?

Exekutor nesmí zabavit zejména dávky sociálních péče, příspěvek na bydlení nebo pomoc v hmotné nouzi. Stačí aby si zjistil, kde dlužník pracuje a domluvit se se zaměstnavatelem na srážkách ze mzdy. Ale pozor! Exekutor nemůže určit výši srážky podle svého uvážení. Dlužník se nemůže dostat do situace, že mu po měsíci práce nepřijde na bankovní účet nic a všechny jeho vydělané peníze budou přesměrovány na účet exekutora nebo soudu. Dlužníkovi musí zůstat tzv. nezabavitelné minimum. Jeho výše se odvíjí od několika skutečností. Tou první je výše platu, dále zda žije sám a jestli má děti. Kolik činí v letošním roce a kolik by vám zůstalo z vaší výplaty, snadno zjistíte z kalkulačky na webových stránkách exekutorské komory: https://www.ekcr.cz/?p=kalkulacka_1.

Kdy může exekutor zabavit nemovitost?

Nemovitost může být exekutorem zabavena a nebo prodána pouze v ojedinělých případech a většinou je zabavení nemovitosti možné jen v opravdu vyjímečných případech a v případě opravdu vysokých dluhů. Zabavení nemovitosti zpravidla není možné u dluhů do 30 000 Kč. Pokud se však jedná o náhradu výživného, ublížení na zdraví či trestný čin, exekuce nemovitosti je možná i při nižších částkách.
Dalším zdrojem peněz pro exekutora slouží bankovní účet dlužníka. Exekuce na bankovní účet probíhá tak, že dojde k jeho zablokování a exekutor si z něho stáhne peníze. Samozřejmě je-li na účtu více peněz, než je výše dluhu, exekutor si vezme pouze tuto konkrétní část a zbytek na účtu ponechá. Je poměrně nemyslitelné, aby měl dlužník nějaké větší úspory. Ne vždy, ale často tak množství peněz na účtu na úhradu dluhu nestačí a exekutor by si mohl stáhnou veškeré finance. Na to zákon pamatuje, a proto má dlužník právo si jednorázově z tohoto účtu vybrat maximálně dvojnásobek svého životního minima, což je u bezdětné osoby asi 3500 korun.
Pokud ani po exekuci na plat a bankovní účet není dluh splacen, přistoupí exekutor k zajištění materiálních věcí dlužníka. Netýká se to jen věcí v domácnostech jako je televize nebo cennosti, zabavena může být i nemovitost – dům či pozemek (k jejich prodeji se přistupuje při vyšších závazcích). Co si ale exekutor nesmí nikdy dovolit zabavit? Obecně se to týká věcí, které slouží dlužníkovi i jeho rodině k uspokojování nezbytných potřeb a věcí, jejíchž prodej by nebyl v souladu s etickými normami. Konkrétně se jedná o základní nábytek, nádobí, ledničku, pračku a jiné základní vybavení domácnosti, zdravotnické potřeby, fotografie, snubní prsten, dětské hráčky, studijní a náboženské knihy, nezbytná hotovost maximálně do dvojnásobku životního minima. Všechny ostatní věci může exekutor zabavit a vystavit je v následné dražbě. Zisk z dražby putuje opět na splácení dluhu. Prodává se pochopitelně za nejvyšší nabídku. Ze zákona je ale stanovena minimální vyvolávací cena, a to tak, že v prvním kolem dražby se nabízí za dvě třetiny odhadní ceny. Ale tyto odhady se často dělají špatně a podhodnocují hodnotu nemovitosti. Neprodá-li se hned v prvním kolem, je v dalším nabídnuta za polovinu obvyklé ceny. Takto se může pokračovat a hodnota dražené věci může spadnout až na 25 procent. Dražba je veřejná a účastnit se jí může každý. Nejsnazší způsob, jak se o konané dražbě dozvědět, je sledovat stránky www.portaldrazeb.cz .

[2) Statistika dražeb
Exekuce movitého majetku
Velmi nepříjemný způsob vymáhání je nejspíš právě exekuce movitého majetku – věcí, které máme doma a běžně je užíváme. Nepříjemný je hlavně proto, že exekutor osobně přijde k dlužníkovi domů. Nemusí to být přitom místo trvalého bydliště, k zabavení majetku může dojít i tam, kde se dlužník dlouhodobě zdržuje. Dokonce nemusí být ani doma. Exekutor může přivolat zámečníka a za asistence policie vstoupit do nemovitosti, aniž by byl někdo doma. Exekutor zabavené věci polepí a sepíše jejich seznam. Stěhovací služba pak všechny tyto věci vynese a odveze do skladu, kde budou uloženy do nejbližší dražby. 
Může se stát, že exekutor zabaví věci, jež nebyly majetkem dlužníka, ale byly např. spolubydlícího. V takové situace je nutné neprodleně kontaktovat exekutora. Ovšem dlužník musí doložit, že majitelem těchto věcí není, což může být někdy problém. Prokáže-li, že vlastníkem věci není, exekutor ji musí vrátit. Stěžovat si je možné i na průběh exekuci i na nevhodné chování exekutora. 
Jak podat stížnost se dozvíte na https://www.ekcr.cz/polozit-dotaz.

Kdo to všechno zaplatí?
Na zamyšlenou je jistě skutečnost, že během exekučního řízení, kdy má dojít k uspokojení pohledávky věřitele a zároveň i zbavení závazků dlužníka, může samotná exekuce ještě přilít olej do ohně. Náklady na exekuce jsou totiž k tíži dlužníka. Věřitel sice zaplatí zálohu na náklady exekuce, ale tato částka je ve formě vratné kauce, která bude věřiteli vrácena zpět po vymožení pohledávky. Pojďme ale hovořit konkrétně. Exekutor má právo na odměnu, která činí minimálně 15 % z vymáhané částky. Dále pak se dluh navyšuje o náklady spojené s poštovným a doručením písemností. Pokud si oprávněný vybere exekutora z opačné strany republiky, než bydlí dlužník, i čas započítaný na cestách se připočítává k dluhu. Není neobvyklé, že náklady na exekuci mohou převýšit původní výši pohledávky! Ušetřit část nákladů lze zaplacením dluhu co nejdříve – jednoduše řečeno, dřív, než exekutor začne jednat a bude za své úkony chtít zaplatit.
Podívejte se na krátké animované video, které ve zkratce shrnuje celý průběh exekuci:Zodpovědně s důvěrou!
Většina z nás má exekuci spojenou s nesplácením půjček. Do exekuce se může ale dostat i člověk, který neplatí alimenty, má dluh na energiích, nájemném nebo jel někdy na černo v MHD a zapomněl pokutu zaplatit. Za tyto příčiny exekuce je bezpochyby zodpovědný sám dlužník. Ovšem u půjček by měla být určitá zodpovědnost i na straně zprostředkovatele úvěru. Ten by měl ověřovat bonitu svých potenciálních klientů a chránit je před nepřiměřeným zadlužováním. Sám klient mnohdy nedokáže svou finanční situaci posoudit a v takové chvíli by měli pomoci odborníci. Společnost Cool Credit je licencovaná nebankovní společnost, která si zakládá na profesionálním přístupu k žadatelům o půjčku. Zájmem Cool Creditu není poskytovat rizikové půjčky, ale vést solidní jednání s cílem pomoci těm, kteří potřebují rychle peníze na svůj bankovní účet. Díky jednoduché žádosti, férovému přístupu a rychlému jednání je společnost Cool Credit a její rychlá půjčka dobrá volba!


Zdroje:
[1] Mapa exekucí; zdroj: http://mapaexekuci.cz/
[2] Statistika dražeb: https://www.adol.cz/blog-statistiky-drazeb-za-leden-2018-v-ceske-republice/ 
[3] č.120/2001 Sb., exekuční řád
[4] WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. 
[5] SCHELLEOVÁ, I., akol. Exekuce. Vyd. 1. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2008. 

O exekutorovi hovoří zákon:

„Exekutor je fyzickou osobou, která absolvovala právnickou fakultu na vysoké škole se sídlem v České republice, je bezúhonná, po celou dobu výkonu své funkce musí mít plnou způsobilost k právním úkonům, vykonala alespoň tříletou exekutorskou (či jinou) praxi, složila exekutorskou (či jinou) zkoušku.“ 

Čtěte také

Potřebujete půjčit?

-
+
od 5 dní
do 30 dní

Jak rychle dostanu peníze?

Když odešlete žádost
TEĎ v 14:00
Podepíšete smlouvu (pomocí SMS)
do 1 minuty
Přiložíte kopii OP
do 2 minut
Přiložíte výpis z účtu
do 2 minut
Vyhodnotíme žádost
do 5 minut

Peníze můžete dostat již v 10:03

Platí v případě vyplacení půjčky na Váš bankovní účet v rámci stejné banky

Chcete poradit ohledně půjčky?

Potřebujete radu? Jsme tu pro Vás!